اساتید دانشکده

آمار ریاضی برآوردیابی

نام درس آمار ریاضی برآوردیابی
کد درس 2019083
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز