دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 2,494 نتیجه
از 125
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ابررسانایی و کاربردهای آن 2018382 3 کارشناسی فیزیک 01 منوچهر بابایی هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/05 (08:00 - 10:00)
آبهای زیر زمینی 2015207 3 کارشناسی زمین شناسی 01 محمدحسین قبادی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/07 (10:00 - 12:00)
احتمال 1 2019136 4 کارشناسی آمار 01 ابراهیم نصیرالاسلامی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/07 (10:00 - 12:00)
یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته 2016329 2 کارشناسی ارشد زیست شناسی 01 عبدالکریم چهرگانی راد هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/21 (10:00 - 12:00)
ارزیابی ذخایر معدنی(عملی) 2015230 1 کارشناسی زمین شناسی 01 محمد معانی جو هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه بوم شناسی 2016383 1 کارشناسی زیست شناسی 02 حیدرعلی مالمیر هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه بوم شناسی 2016383 1 کارشناسی زیست شناسی 01 حیدرعلی مالمیر هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه خاکشناسی 2016426 1 کارشناسی زیست شناسی 01 حیدرعلی مالمیر هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2016395 1 کارشناسی زیست شناسی 02 حسین جهانیان هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2016395 1 کارشناسی زیست شناسی 01 حسین جهانیان هرهفته دوشنبه (18:00 - 20:00) نامشخص
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1 2016373 1 کارشناسی زیست شناسی 02 حیدرعلی مالمیر هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1 2016373 1 کارشناسی زیست شناسی 01 حیدرعلی مالمیر هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی اکوفبزبولوژی گیاهی 2016430 1 کارشناسی زیست شناسی 01 حیدرعلی مالمیر هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی جانورشناسی 2016397 1 کارشناسی زیست شناسی 01 اتابک روحی امینجان هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی جانورشناسی 2016397 1 کارشناسی زیست شناسی 02 اتابک روحی امینجان هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 کارشناسی زیست شناسی 01 سیامک یاری هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 کارشناسی زیست شناسی 04 سیامک یاری هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 کارشناسی زیست شناسی 05 سیامک یاری هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 کارشناسی زیست شناسی 02 سیامک یاری هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آشنایی با قابلیت اعتماد 2019146 3 کارشناسی آمار 01 ابراهیم امینی سرشت هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/04 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 2,494 نتیجه
از 125