دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 2,238 نتیجه
از 112
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ابررسانایی پیشرفته 2018378 3 کارشناسی ارشد فیزیک 01 مرتضی صالحی | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/26 (10:30 - 12:30)
آبهای زیر زمینی 2015207 3 کارشناسی زمین شناسی 01 محمدحسین قبادی | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/17 (10:00 - 12:00)
اپتیک 2018027 3 کارشناسی فیزیک 01 محمد امیری | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/19 (10:30 - 12:30)
اپتیک پیشرفته 1 2018296 3 کارشناسی ارشد فیزیک 01 داود رئوفی | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/26 (14:00 - 16:00)
آتشفشان شناسی 2015223 2 کارشناسی زمین شناسی 01 اشرف ترکیان هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/01 (10:00 - 12:00)
آتشفشان شناسی پیشرفته 2015534 2 کارشناسی ارشد زمین شناسی 01 اشرف ترکیان هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/18 (14:00 - 16:00)
اجرای پروژه های اکتشافی 2015517 2 کارشناسی ارشد زمین شناسی 01 ابراهیم طالع فاضل هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه بافت شناسی جانوری 2016536 1 کارشناسی زیست شناسی 01 سیامک یاری هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه بافت شناسی جانوری 2016536 1 کارشناسی زیست شناسی 02 سیامک یاری هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه خاکشناسی 2016426 1 کارشناسی زیست شناسی 02 حیدرعلی مالمیر هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص
آزمایشگاه خاکشناسی 2016426 1 کارشناسی زیست شناسی 01 حیدرعلی مالمیر هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه ریاضی 2014355 2 کارشناسی ریاضی 01 رضا قاسمی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/01 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه ساختار و تنوع جانوری 2016551 1 کارشناسی زیست شناسی 02 اتابک روحی امینجان هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه ساختار و تنوع جانوری 2016551 1 کارشناسی زیست شناسی 01 اتابک روحی امینجان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1 2016373 1 کارشناسی زیست شناسی 01 حیدرعلی مالمیر هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی اکوفبزبولوژی گیاهی 2016430 1 کارشناسی زیست شناسی 03 حیدرعلی مالمیر هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی اکوفبزبولوژی گیاهی 2016430 1 کارشناسی زیست شناسی 02 حیدرعلی مالمیر هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی اکوفبزبولوژی گیاهی 2016430 1 کارشناسی زیست شناسی 01 حیدرعلی مالمیر هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 کارشناسی زیست شناسی 01 سیامک یاری هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 کارشناسی زیست شناسی 02 سیامک یاری هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 2,238 نتیجه
از 112