دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 2,013 نتیجه
از 101
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ابررسانایی و کاربردهای آن 2018382 3 کارشناسی فیزیک 01 منوچهر بابایی هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/24 (14:00 - 16:00)
اپتیک فوریه 2018336 3 دکتری فیزیک 01 داود رئوفی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/22 (10:30 - 12:30)
احتمال 1 2019136 4 کارشناسی آمار 01 ابراهیم نصیرالاسلامی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00)
یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته 2016329 2 کارشناسی ارشد زیست شناسی 01 عبدالکریم چهرگانی راد هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00)
ارزیابی ذخایر معدنی(عملی) 2015230 1 کارشناسی زمین شناسی 01 محمد معانی جو هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
ارزیابی ذخایر معدنی (نظری) 2015229 1 کارشناسی زمین شناسی 01 محمد معانی جو هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1 2016373 1 کارشناسی زیست شناسی 01 حیدرعلی مالمیر هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1 2016373 1 کارشناسی زیست شناسی 03 حیدرعلی مالمیر هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1 2016373 1 کارشناسی زیست شناسی 04 حیدرعلی مالمیر هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1 2016373 1 کارشناسی زیست شناسی 02 حیدرعلی مالمیر هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1 2016373 1 کارشناسی زیست شناسی 05 حیدرعلی مالمیر هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی اکوفبزبولوژی گیاهی 2016430 1 کارشناسی زیست شناسی 03 حیدرعلی مالمیر هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی اکوفبزبولوژی گیاهی 2016430 1 کارشناسی زیست شناسی 01 حیدرعلی مالمیر هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی اکوفبزبولوژی گیاهی 2016430 1 کارشناسی زیست شناسی 02 حیدرعلی مالمیر هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی جانورشناسی 2016397 1 کارشناسی زیست شناسی 02 اتابک روحی امینجان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی جانورشناسی 2016397 1 کارشناسی زیست شناسی 01 اتابک روحی امینجان هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی جانورشناسی 2016397 1 کارشناسی زیست شناسی 04 اتابک روحی امینجان هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی جانورشناسی 2016397 1 کارشناسی زیست شناسی 03 اتابک روحی امینجان هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی جانورشناسی 2016397 1 کارشناسی زیست شناسی 05 اتابک روحی امینجان هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی 2016387 1 کارشناسی زیست شناسی 03 سیامک یاری هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 2,013 نتیجه
از 101