دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 2,733 نتیجه
از 137
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ابررسانایی پیشرفته 2018378 3 کارشناسی ارشد فیزیک 01 مرتضی صالحی | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00) 1402/11/04 (10:30 - 12:30)
آبهای زیر زمینی 2015207 3 کارشناسی زمین شناسی 01 محمدحسین قبادی 1402/10/30 (14:00 - 16:00)
اپتیک 2018027 3 کارشناسی فیزیک 01 محمد امیری | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/10 (08:30 - 10:30)
اپتیک پیشرفته 1 2018296 3 کارشناسی ارشد فیزیک 01 داود رئوفی 1402/10/30 (10:30 - 12:30)
اپتیک پیشرفته1 2018334 3 دکتری فیزیک 01 محمد امیری 1402/11/10 (14:00 - 16:00)
آتشفشان شناسی 2015223 2 کارشناسی زمین شناسی 01 اشرف ترکیان 1402/11/11 (10:30 - 12:30)
آتشفشان شناسی پیشرفته 2015534 2 کارشناسی ارشد زمین شناسی 01 اشرف ترکیان 1402/11/08 (10:30 - 12:30)
اجرای پروژه های اکتشافی 2015517 2 کارشناسی ارشد زمین شناسی 01 ابراهیم طالع فاضل نامشخص
احتمال 1 2019136 4 کارشناسی آمار 01 ابراهیم امینی سرشت 1402/11/01 (10:30 - 12:30)
احتمال 1 2014343 4 کارشناسی ریاضی 01 ابراهیم امینی سرشت | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/09 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه اپتیک و لیزر 2018298 1 کارشناسی ارشد فیزیک 01 محمد امیری هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص
آزمایشگاه بافت شناسی جانوری 2016570 1 کارشناسی زیست شناسی 01 سیامک یاری نامشخص
آزمایشگاه بافت شناسی جانوری 2016570 1 کارشناسی زیست شناسی 02 سیامک یاری نامشخص
آزمایشگاه پیشرفته حالت جامد 1 2018304 1 کارشناسی ارشد فیزیک 01 بابک ژاله نامشخص
آزمایشگاه خاکشناسی 2016426 1 کارشناسی زیست شناسی 01 حیدرعلی مالمیر نامشخص
آزمایشگاه خاکشناسی 2016426 1 کارشناسی زیست شناسی 02 حیدرعلی مالمیر نامشخص
آزمایشگاه ریاضی 2014355 2 کارشناسی ریاضی 01 مهدی میرزاپور 1402/11/05 (08:30 - 10:30)
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2016395 1 کارشناسی زیست شناسی 02 حسین جهانیان نامشخص
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2016395 1 کارشناسی زیست شناسی 03 حسین جهانیان نامشخص
آزمایشگاه مبانی اکوفبزبولوژی گیاهی 2016430 1 کارشناسی زیست شناسی 02 حیدرعلی مالمیر نامشخص
نمایش 1 - 20 از 2,733 نتیجه
از 137