دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,560 نتیجه
از 78
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ابررسانایی و کاربردهای آن 2018382 3 کارشناسی فیزیک 01 مرتضی صالحی هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/08 (08:00 - 10:00)
اجرای پروژه های اکتشافی 2015517 2 کارشناسی ارشد زمین شناسی 01 ابراهیم طالع فاضل هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
احتمال 1 2019136 4 کارشناسی آمار 01 ابراهیم نصیرالاسلامی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (16:00 - 18:00)
احتمال 2 2019137 4 کارشناسی آمار 01 ابراهیم امینی سرشت هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00)
یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته 2016329 2 کارشناسی ارشد زیست شناسی 01 عبدالکریم چهرگانی راد هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00)
ارزیابی ذخایر معدنی(عملی) 2015230 1 کارشناسی زمین شناسی 01 محمد معانی جو هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
ارزیابی ذخایر معدنی (نظری) 2015229 1 کارشناسی زمین شناسی 01 محمد معانی جو هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه اپتیک و لیزر 2018298 1 کارشناسی ارشد فیزیک 01 بابک ژاله هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه بوم شناسی 2016383 1 کارشناسی زیست شناسی 01 حیدرعلی مالمیر هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه پیشرفته حالت جامد 1 2018304 1 کارشناسی ارشد فیزیک 01 فریدون سموات هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه خاکشناسی 2016426 1 کارشناسی زیست شناسی 01 حیدرعلی مالمیر هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1 2016373 1 کارشناسی زیست شناسی 01 حیدرعلی مالمیر هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی اکوفبزبولوژی گیاهی 2016430 1 کارشناسی زیست شناسی 01 حیدرعلی مالمیر هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی جانورشناسی 2016397 1 کارشناسی زیست شناسی 01 اتابک روحی امینجان هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آشنایی با قابلیت اعتماد 2019146 3 کارشناسی آمار 01 ابراهیم امینی سرشت هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1400/04/01 (14:00 - 16:00)
آشنایی با نظریه تصمیم 2019064 3 کارشناسی آمار 01 مجید صادقی فر هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00)
آشنایی با نظریه صف 2019058 3 کارشناسی آمار 01 مجید صادقی فر هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00)
اصول اکتشافات زمین شیمیایی 2015508 2 کارشناسی ارشد زمین شناسی 01 محمد معانی جو هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/09 (10:00 - 12:00)
اصول اکتشافات زمین شیمیایی (عملی) 2015509 1 کارشناسی ارشد زمین شناسی 01 محمد معانی جو هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
اصول اکتشافات زمین فیزیکی 2015510 1 کارشناسی ارشد زمین شناسی 01 مهرداد براتی هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/06 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 1,560 نتیجه
از 78