دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,801 نتیجه
از 91
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آنالیز مختلط (1) 2014483 4 دکتری 01 اسمعیل فیضی | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00)
زمین فیزیک زیست محیطی 2015603 2 کارشناسی ارشد 01 مجتبی حیدری هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30)
فیزیک 1 2015606 2 کارشناسی 01 حسین پارسیان هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00)
ابررسانایی پیشرفته 2018378 3 کارشناسی ارشد فیزیک 01 مرتضی صالحی | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/23 (08:30 - 10:30)
آبهای زیر زمینی 2015207 3 کارشناسی زمین شناسی 01 محمدحسین قبادی | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30)
اپتیک 2018027 3 کارشناسی فیزیک 01 محمد امیری | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
اپتیک پیشرفته 1 2018296 3 کارشناسی ارشد فیزیک 01 محمد امیری | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30)
اپتیک پیشرفته1 2018334 3 دکتری فیزیک 01 داود رئوفی | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30)
آتشفشان شناسی 2015223 2 کارشناسی زمین شناسی 01 اشرف ترکیان هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30)
آتشفشان شناسی پیشرفته 2015534 2 کارشناسی ارشد زمین شناسی 01 اشرف ترکیان هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30)
اجرای پروژه های اکتشافی 2015517 2 کارشناسی ارشد زمین شناسی 01 ابراهیم طالع فاضل هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
احتمال 2 2019137 4 کارشناسی آمار 01 مجید صادقی فر | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (10:00 - 12:00)
یاخته شناسی گیاهی پیشرفته 2016450 2 دکتری زیست شناسی 01 عبدالکریم چهرگانی راد هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/21 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه بافت شناسی جانوری 2016536 1 کارشناسی زیست شناسی 01 سیامک یاری هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص
آزمایشگاه بافت شناسی جانوری 2016536 1 کارشناسی زیست شناسی 02 سیامک یاری هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص
آزمایشگاه خاکشناسی 2016426 1 کارشناسی زیست شناسی 02 حیدرعلی مالمیر هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص
آزمایشگاه خاکشناسی 2016426 1 کارشناسی زیست شناسی 01 حیدرعلی مالمیر هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه ریاضی 2014355 2 کارشناسی ریاضی 01 محمداسماعیل سامعی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه ساختار و تنوع جانوری 2016551 1 کارشناسی زیست شناسی 02 اتابک روحی امینجان هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص
آزمایشگاه ساختار و تنوع جانوری 2016551 1 کارشناسی زیست شناسی 01 اتابک روحی امینجان هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 1,801 نتیجه
از 91