ریاست دانشکده

قاسم انصاری پور

قاسم انصاری پور 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

 

 

 

-نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادهای تحصیلی

-ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور آموزشی و پژوهشی ،اداری و مالی دانشکده

-نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده

-ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های واحدهای تعابعه

-پیشنهاد بودجه سالیانه دانشکده

-نظارت بر کار شوراهای مختلف دانشکده

-ارزیابی فعالیت  سالیانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه

-پیشنهاد انتصاب معاونین دانشکده و مدیران گروه به رئیس دانشگاه

-ایجاد ارتباط و هماهنگی با معاونین دانشگاه جهت اجرای مقررات و ضوابط مربوط در دانشکده

-نظارت بر عملکرد کادر غیرهیئت علمی دانشکده و ارزیابی فعالیت و رفتار آنها با مشارکت مدیران مرکزی دانشگاه

-بررسی و برآورد نیازهای مالی ،استخدامی تجهیزاتی و تحقیقاتی دانشکده و اعلام آن به مقالات مسئول سازمان مرکزی دانشگاه

-شرکت در شوراهای ذیربط دانشگاه و انعکاس نتایج و گزارشات شوراهای به اعضای هیئت علمی و کارکنان و احیانا دانشجویان دانشکده در گردهمایی های مربوط