سازمان دانشکده

 

توضیحات:

-اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب 
-برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرایی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه 
-نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروهها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آنها 
-تهیه و تنظیم سیاستهای آموزشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده 
-نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی دانشجویان دوره های کارشناسی 
-رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انظباطی 
-ارزشیابی عملکرد آموزشی سالیانه اعضای هیأت علمی و کادر آموزشی دانشکده به منظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنها 
-نظارت بر حسن اجرای دوره های آزاد و کوتاه مدت آموزشی و شبانه با هماهنگی مدیران ذیربط سازمان مرکزی دانشگاه 
-ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیان ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های آموزشی مصوب 
-نظارت بر کلیه فعالت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی 
-ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت اجرای ظوابط و مقررات مربوط 
-نظارت بر اجرای آزمون های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری 
-شرکت در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و انعکاس نتایج آن در دانشکده