اساتید دانشکده

مرتضی صالحی

مرتضی صالحی

مرتضی صالحی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ابررسانایی و کاربردهای آن 2018382 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
ترمودینامیک و مکانیک آماری 2 2018283 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
فیزیک پایه1 2018368 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
ترمودینامیک و مکانیک آماری 1 2018273 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
ترمودینامیک و مکانیک آماری 2 2018283 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فیزیک پایه4 2018370 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
فیزیک عمومی 4 2018272 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نمایش 7 نتیجه
از 1