کارکنان

کارکنان دانشکده علوم پایه

دفترچه تلفن
مسعود بختیاری هفت لنگ
مدیر عمومی

تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:31403005
​​​​​​​داخلی:3005

مهدی باقری
مسئول دفتر ریاست دانشکده علوم پایه

تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:31403002
​​​​​​​داخلی:3002

سیده حلیمه هاشمی عزیزی
مسئول آزمایشگاه های زمین شناسی
تحصیلات:دکتری زمین شناسی(رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی)
رایانامه:s.hasshemiazizi@basu.ac.ir 
تلفن:
31403132  
​​​​​​​داخلی: 3132
سمیه کریم پور
کارشناس آزمایشگاه تکنیک خلا

تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:31403185
​​​​​​​داخلی:3185

مرتضی قاسمی
مسئول سایت کامپیوتر

تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:31403092
​​​​​​​داخلی:3092

حمید رضا مهدوی پور
مسئول آزمایشگاه های گروه زمین شناسی

تحصیلات: کارشناس تکنولوژی آموزشی
رایانامه:
تلفن:31403112
​​​​​​​داخلی:3112

راضیه رحیمی
کارشناس آموزش

تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:31403144
​​​​​​​داخلی:3144

رامتین پاکزاد
کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی

تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:31403058
​​​​​​​داخلی:3058

رویا شهبازبیگی
کارشناس آموزش

تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:31403146
​​​​​​​داخلی:3146

زهرا حصارخانی
کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی

تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:31403052
​​​​​​​داخلی:3052

سکینه کاشفی راغب
کارشناس آموزش

تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:31403145
​​​​​​​داخلی:3145

لیلا پهناور
کارشناس مسئول کتابداری

تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:31401478
​​​​​​​داخلی:1478

فاطمه جوادی  شعار
کارشناس دفتر گروه آمار

تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:31403082
​​​​​​​داخلی:3082

محمد رضا رسولی فرح
کارشناس کارگاه زمین شناسی

تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:
​​​​​​​داخلی:

محمد علی بخشی
مدیر آموزش

تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:31403143
​​​​​​​داخلی:3143

مرتضی منصور
کارشناس گروه فیزیک

تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:31403162
​​​​​​​داخلی:3162

مصطفی اکبری
تکنسین آزمایشگاه

تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:31403124
​​​​​​​داخلی:3124

نفیسه السادات کمالی
کارشناس آزمایشگاه فیزیک

تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:31403170
​​​​​​​داخلی:3170

مجیدصفاری
امور عمومی

تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:31403004
​​​​​​​داخلی:3004

فاطمه معمری
کارشناس تحصیلات تکمیلی

تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:31403043
​​​​​​​داخلی:3043

مریم شیری
کارشناس دفتر گروه ریاضی

تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:31403072
​​​​​​​داخلی:3072

عبدالله فدائی
خدمات

تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:
​​​​​​​داخلی:

طاهره حسن طهرانی
کارشناس تحصیلات تکمیلی
تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:31403044
داخلی:3044