کارکنان دانشکده علوم پایه


بلال عبداللهی
- مسئول امور عمومی دانشکده -
تحصیلات : کارشناس علوم اجتماعی

ایمیل : balalabdollahy@gmail.com

تلفن : 204


داخلی : 38381170
مرتضی قاسمی
- مسئول سایت کارشناسی -
تحصیلات : کاردانی

ایمیل : mqaseme2002@gmail.com

تلفن : 121


داخلی : 38381601-9
حمید رضا مهدوی پور
- کارشناس دفتر گروه زمین شناسی -
تحصیلات : کارشناسی تکنولوژی آموزشی

ایمیل :

تلفن : 116


داخلی : 38381601-9
راضیه رحیمی
- کارشناس آموزش -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 240


داخلی : 38381601-9
رامتین پاکزاد
- کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 232


داخلی : 38381601-9
رویا شهبازبیگی
- کارشناس آموزش -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 240


داخلی : 38381601-9
زهرا حصارخانی
- کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 138


داخلی : 38381601-9
سکینه کاشفی
- کارشناس آموزش -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 240


داخلی : 38381601-9
لیلا پهناور
- کارشناس مسئول کتابداری -
تحصیلات : فوق لیسانس علوم کتابداری و اطلاع رسانی

ایمیل :

تلفن : 177


داخلی : 38381601-9
فاطمه جوادی شعار
- کارشناس دفتر گروه آمار -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 106


داخلی : 38381601-9
محمد رضا رسولی فرح
- کارشناس کارگاه زمین شناسی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 204


داخلی : 38381601-9
محمد علی بخشی
- مدیر آموزش -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 202


داخلی : 38381601-9
مرتضی منصور
- کارشناس گروه فیزیک -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 135


داخلی : 38381601-9
مرضیه گلیان
- کارشناس آموزش -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 204


داخلی : 38381601-9
مصطفی اکبری
- تکنسین آزمایشگاه -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 221


داخلی : 38381601-9
مهدی صمدی
- -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 525


داخلی : 38381601-9
مهدی نعمتی
- خدمات -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 204


داخلی : 38381601-9
نفیسه السادات کمالی
- کارشناس آزمایشگاه فیزیک -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 205


داخلی : 38381601-9
مجید صفاری
- امور عمومی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 204


داخلی : 38381601-9
علی شعبانی سلطان
- کارپرداز گرنت -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 204


داخلی : 38381601-9
فاطمه معمری
- کارشناس تحصیلات تکمیلی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 165


داخلی : 38381601-9
مریم شیری
- کارشناس دفتر گروه ریاضی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 145


داخلی : 38381601-9
عبدالله فدائی
- خدمات -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 204


داخلی : 38381601-9
طاهره حسن طهرانی
- کارشناس تحصیلات تکمیلی -
تحصیلات : فوق لیسانس مهندسی منابع آب

ایمیل :

تلفن : 204


داخلی : 38381601-9

کارکنان