کارکنان دانشکده علوم پایه


مسعود بختیاری هفت لنگ
- مدیر امور عمومی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 3005


داخلی : 31400000-081
مهدی باقری
- مسئول دفتر حوزه ریاست دانشکده علوم پایه -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 3030


داخلی : 31403030-081
سیده حلیمه هاشمی عزیزی
- مسئول آزمایشگاه های گروه زمین شناسی -
تحصیلات : دکتری زمین شناسی (رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی)

ایمیل : s.hashemiazizi@basu.ac.ir

تلفن : 3132


داخلی : 31403132-081
سمیه کریم پور
- کارشناس آزمایشگاه تکنیک خلأ -
تحصیلات :

ایمیل : s.hashemiazizi@basu.ac.ir

تلفن : 3185


داخلی : 31403185-081
مرتضی قاسمی
- مسئول سایت دانشکده -
تحصیلات :

ایمیل : mqaseme2002@gmail.com

تلفن : 3092


داخلی : 31400000-081
حمید رضا مهدوی پور
- کارشناس دفتر گروه زمین شناسی -
تحصیلات : کارشناسی تکنولوژی آموزشی

ایمیل :

تلفن : 3112


داخلی : 31400000-081
راضیه رحیمی
- کارشناس آموزش -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 3144


داخلی : 31400000-081
رامتین پاکزاد
- کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 31400000-081
رویا شهبازبیگی
- کارشناس آموزش -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 3146


داخلی : 31400000-081
زهرا حصارخانی
- کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 3052


داخلی : 31400000-081
سکینه کاشفی
- کارشناس آموزش -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 3145


داخلی : 31400000-081
لیلا پهناور
- کارشناس مسئول کتابداری -
تحصیلات : فوق لیسانس علوم کتابداری و اطلاع رسانی

ایمیل :

تلفن : 1478


داخلی : 31400000-081
فاطمه جوادی شعار
- کارشناس دفتر گروه آمار -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 3082


داخلی : 31400000-081
محمد رضا رسولی فرح
- کارشناس کارگاه زمین شناسی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 31400000-081
محمد علی بخشی
- مدیر آموزش -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 3143


داخلی : 31400000-081
مرتضی منصور
- کارشناس گروه فیزیک -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 3162


داخلی : 31400000-081
مصطفی اکبری
- تکنسین آزمایشگاه -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 3124


داخلی : 31400000-081
نفیسه السادات کمالی
- کارشناس آزمایشگاه فیزیک -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 3174


داخلی : 31400000-081
مجید صفاری
- امور عمومی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 3005


داخلی : 31400000-081
فاطمه معمری
- کارشناس تحصیلات تکمیلی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 3043


داخلی : 31400000-081
مریم شیری
- کارشناس دفتر گروه ریاضی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 3072


داخلی : 31400000-081
عبدالله فدائی
- خدمات -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 3005


داخلی : 31400000-081
طاهره حسن طهرانی
- کارشناس تحصیلات تکمیلی -
تحصیلات : فوق لیسانس مهندسی منابع آب

ایمیل :

تلفن : 3044


داخلی : 31400000-081

کارکنان