درباره دانشکده

رؤسای پیشین دانشکده علوم پایه از سال 1358 تاکنون

            از روسای پیش از انقلاب دانشکده داده ­ای در دست نیست ، اما روسای پس از انقلاب این دانشکده به شرح جدول یک است. یادآوری می­ نماید که پایان دوره دوم مسئولیت آقای دکتر کی پور در اسناد اداره کارگزینی دانشگاه تاریخ  1367/05/15، اما آغاز مسئولیت آقای دکتر صابونچی 1369/10/08 درج شده است. (تصاویر ذیل)
 

               بنابراین تاریخ های یاد شده پیوستگی ندارد. تلاش برای اصلاح این تاریخ­ ها در گفت­گو با اداره کارگزینی و رئیس­ های وقت دانشکده ره به جائی نبرد. برای اصلاح آن پیشنهاد می­ شود پرونده پرسنلی نامبردگان با دقّت بررسی گردد.
 

                پس از انقلاب دکتر ایرج مهدیانی، دکتر حسن کی­ پور(رشته شیمی)، مهندس عباس دانایی، دکتر حسن کی ­پور برای بار دوم، دکتر سید جواد سیدزاده صابونچی(رشته شیمی)، دکتر داود حبیبی(رشته شیمی)، دکتر حسین ایلوخانی(رشته شیمی)، دکتر عباس افخمی عقدا(رشته شیمی)، مسئولیت ریاست دانشکده را بر عهده  داشته­ اند. (تصاویر ذیل)
 

             در تاریخ 1384/04/17 تاسیس دانشکده شیمی به تصویب هیئت امنا دانشگاه رسید و گروه شیمی از دانشکده علوم­ پایه جدا شده و به سطح دانشکده ارتقا یافت ، اما دکتر عباس افخمی­ عقدا (از دانشکده شیمی) همچنان تا سال 1387 مسئولیت ریاست این دانشکده را بر عهده داشت. دکتر علی اصغر سپاهی­ گرو نخستین رئیس دانشکده علوم­ پایه به شمار می رود که از سال 1361 به این سو غیر از رشته شیمی بوده­ اند و از تاریخ 1387/06/10 تا تاریخ 1388/05/05 عهده­ دار این سمت بوده­ اند. سپس دکتر محمدحسین توکلی(رشته فیزیک) مسئولیت دانشکده را بر عهده داشته و پس از ایشان دکتر ابراهیم نصیرالاسلامی(رشته آمار)، دکتر مجید صادقی فر(رشته آمار)، دکتر حسن محسنی(رشته زمین شناسی) به ترتیب رئیس ­های بعدی دانشکده بوده­ اند و هم اینک دکتر قاسم انصاری پور (رشته فیزیک) عهده دار این سمت است. (تصاویر ذیل)

دکتر ایرج مهدیانی
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
1358-1361
دکتر حسن کی پور
رشته تخصصی: شیمی
1361-1363
مهندس عباس دانایی
رشته تخصصی: شیمی
1363-1364
دکتر حسن کی پور
رشته تخصصی: شیمی
1367/05/15--1364/11/15
دکتر سیدجوادسیدزاده صابونچی
رشته تخصصی: شیمی
1378/11/24--1369/10/08
دکتر داود حبیبی
رشته تخصصی: شیمی
1379/12/08--1378/11/24
دکتر حسین ایلوخانی
رشته تخصصی: شیمی
1382/05/22--1379/12/08
دکتر عباس افخممی عقدا
رشته تخصصی: شیمی
1387/06/10--1382/05/22
دکتر علی اصغر سپاهی گرو
رشته تخصصی: زمین شناسی
1388/05/05--1387/06/10
دکترمحمدحسین توکلی
رشته تخصصی: فیزیک
1392/06/30--1388/05/05
دکتر ابراهیم نصیرالاسلام
رشته تخصصی: آمار
1393/04/09--1392/06/30
دکتر مجید صادقی فر
رشته تخصصی: آمار
1396/11/02--1393/04/09
دکتر حسن محسنی
رشته تخصصی: زمین شناسی
1400/11/04--1396/11/02
دکتر قاسم انصاری پور
رشته تخصصی: فیزیک
1402/12/02-- 1400/11/04
سیدداود محمدی کهنگی
رشته تخصصی: زمین شناسی
1402/12/02-- ادامه دارد
نمودار آماری