روسای پیشین دانشکده

 

 

از رئیس پیش از انقلاب دانشکده داده ­ای در دست نیست ، اما روسای پس از انقلاب این دانشکده به شرح جدول یک است. یادآوری می­ نماید که پایان دوره دوم مسئولیت آقای دکتر کی پور در اسناد اداره کارگزینی دانشگاه تاریخ  1367/05/15 ، اما آغاز مسئولیت آقای دکتر صابونچی 1369/10/08 درج شده است. (جدول 1)

بنابراین تاریخ های یاد شده پیوستگی ندارد. تلاش برای اصلاح این تاریخ­ ها در گفت­گو با اداره کارگزینی و رئیس­ های وقت دانشکده ره به جائی نبرد. برای اصلاح آن پیشنهاد می­ شود پرونده پرسنلی نامبردگان با دقت بررسی گردد.

پس از انقلاب دکتر ایرج مهدیانی ، دکتر حسن کی­پور (رشته شیمی) ، مهندس عباس دانایی ، دکتر حسن کی­پور برای بار دوم ، دکتر سید جواد سیدزاده صابونچی (رشته شیمی) ، دکتر داود حبیبی (رشته شیمی) ، دکتر حسین ایلوخانی (رشته شیمی) ، دکتر عباس افخمی عقدا (رشته شیمی) ، مسئولیت ریاست دانشکده را بر عهده  داشته­ اند. (جدول 1)

در تاریخ 1384/04/17 تاسیس دانشکده شیمی به تصویب هیئت امنا دانشگاه رسید و گروه شیمی از دانشکده علوم­ پایه جدا شده و به سطح دانشکده ارتقا یافت ، اما دکتر عباس افخمی­ عقدا (از دانشکده شیمی) همچنان تا سال 1387 مسئولیت ریاست این دانشکده را بر عهده داشت. دکتر علی اصغر سپاهی­ گرو نخستین رئیس دانشکده علوم­ پایه به شمار می رود که از سال 1361 به این سو غیر از رشته شیمی بوده­ اند و از تاریخ 1387/06/10 تا تاریخ 1388/05/05 عهده­ دار این سمت بوده­ اند. سپس دکتر محمدحسین توکلی (رشته فیزیک) مسئولیت دانشکده را بر عهده داشته و پس از ایشان دکتر ابراهیم نصیرالاسلامی (رشته آمار) ، دکتر مجید صادقی فر (رشته آمار) ، دکتر حسن محسنی (رشته زمین شناسی) به ترتیب رئیس ­های بعدی دانشکده بوده­ اند و هم اینک دکتر قاسم انصاری پور (رشته فیزیک) عهده دار این سمت است. (جدول 1)

 

 

 

ردیف

           نام

تاریخ آغاز مسئولیت

تاریخ پایان مسئولیت

رشته تخصصی

         

1

آقای دکتر ایرج مهدیانی

1358

1361

رشته علوم اجتماعی

2

آقای دکتر حسن کی پور

1361

1363/05/04

رشته شیمی

3

آقای مهندس عباس دانایی

1363

1364

رشته شیمی

4

آقای دکتر حسن کی پور

1364/11/15

1367/05/15

رشته شیمی

5

آقای دکتر سیدجواد سیدزاده صابونچی

1369/10/08

1378/11/24

رشته شیمی

6

آقای دکتر  داود حبیبی

1378/11/24

1379/12/08

رشته شیمی

7

آقای دکتر حسین ایلوخانی

1379/12/08

1382/05/22

رشته شیمی

8

آقای دکتر عباس افخمی عقدا

1382/05/22

1387/06/10

رشته شیمی

9

آقای دکتر علی اصغر سپاهی­ گرو

1378/06/10

1388/05/05

رشته زمین­ شناسی

10

آقای دکتر محمدحسین توکلی

1388/05/05

1392/06/30

رشته فیزیک

11

آقای دکتر ابراهیم نصیرالاسلامی

1392/06/30

1393/04/09

رشته آمار

12

آقای دکتر مجید صادقی ­فر

1393/04/09

1396/11/02

رشته آمار

13

آقای دکتر حسن محسنی

1396/11/02

1400/11/04

رشته زمین­ شناسی

14 آقای دکتر قاسم انصاری پور 1400/11/04  ادامه دارد رشته فیزیک
 

 

 

 

(شکل1) روسای دانشکده علوم ­پایه از سال 1358 تا 1400

 

 

 
جناب آقای مهندس عباس دانایی جناب آقای دکتر حسن کی پور  
جناب آقای دکتر حسین ایلوخانی جناب آقای دکتر داود حبیبی جناب آقای دکتر سید جواد سیدزاده صابونچی
جناب آقای دکتر محمد حسین توکلی جناب آقای دکتر علی اصغر سپاهی گرو جناب آقای دکتر عباس افخمی عقدا
جناب آقای دکتر حسن محسنی جناب آقای دکتر  مجید صادقی فر جناب آقای دکتر ابراهیم نصیرالاسلامی
   
جناب آقای دکتر قاسم انصاری پور