سمینارها و پایان نامه ها

1402/07/26 چهار شنبه

حضوری - کارشناسی ارشد ریاضی خانم مارال سازگار (ساعت11:30)

1402/07/26 چهار شنبه

حضوری - کارشناسی ارشد زمین شناسی آقای کوروش فیاض نژاد (ساعت10)

1402/07/26 چهار شنبه

حضوری - کارشناسی ارشد ریاضی آقای عرفان فعله گری (ساعت10)

1402/07/25 سه شنبه

حضوری - دکتری فیزیک خانم وفا ارناوطی (ساعت14)

1402/07/25 سه شنبه

حضوری - کارشناسی ارشد فیزیک خانم فاطمه تکلو بیغشی(ساعت11:30)

1402/07/25 سه شنبه

حضوری - کارشناسی ارشد فیزیک خانم زهرا محیط (ساعت11:30)

1402/07/25 سه شنبه

حضوری - کارشناسی ارشد زیست شناسی خانم حسن بیگی (ساعت11:00)

1402/07/24 دو شنبه

حضوری - کارشناسی ارشد فیزیک خانم راضیه محمدی (ساعت10)

1402/07/24 دو شنبه

حضوری - کارشناسی ارشد فیزیک خانم فاطمه پناهی(ساعت08:30)

1402/07/23 یکشنبه

حضوری - کارشناسی ارشد زمین شناسی رضوان میرزایی(ساعت14)

1402/07/22 شنبه

حضوری - کارشناسی ارشد زیست شناسی خانم مهدیه گنجی(ساعت11)

1402/07/19 چهار شنبه

حضوری - کارشناسی ارشد ریاضی خانم زهرا شفیع (ساعت10:30)

1402/07/19 چهار شنبه

حضوری - کارشناسی ارشد ریاضی خانم راضیه محبی (ساعت 9)

1402/07/16 یکشنبه

حضوری - کارشناسی ارشد زمین شناسی خانم محبوبه سلیمی (ساعت 11)

1402/07/12 چهارشنبه

حضوری - رشته: کارشناسی ارشد زیست خانم ابراهیمی (ساعت14)

1402/07/10 دوشنبه

حضوری - رشته: کارشناسی ارشد ریاضی خانم معصومه مظهری عباسی (ساعت13:30)

1402/07/10 دوشنبه

حضوری - رشته: کارشناسی ارشد ریاضی خانم زهرا اسدی (ساعت12)

1402/07/10 دوشنبه

حضوری - رشته:کارشناسی ارشد رشد زمین خانم زهرا تکرلی (ساعت 11)

1402/07/08 شنبه

حضوری - رشته: کارشناسی ارشد زیست شناسی خانم فاتن عبدالحمره دهش (ساعت11)

1402/07/05 چهارشنبه

حضوری - رشته:دکتری ریاضی خانم راضیه بابایی (ساعت 12)

نمایش 1 - 20 از 141 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 8