شماره تلفن های دانشکده

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
دانشکده /حوزه سمت مستقیم داخلی پست الکترونیکی
دانشکده علوم پایه فاکس ۳۸۳۸۱۱۷۲ 38381601-9 science.basu@gmail.com
حوزه ریاست ریاست دانشکده 38271541 164-166 gansaripour@basu.ac.ir
آموزش مسئول آموزش 38381276 203
دفتر امور عمومی مسئول امور عمومی 38381170 204
دفتر تحصیلات تکمیلی کارشناس تحصیلات تکمیلی 38380612 165
حوزه ریاست معاونت آموزشی 38380796 164-166
حوزه ریاست معاونت پژوهشی 38271541 164-166 he.sci.basu@gmail.com
حوزه ریاست معاونت تحصیلات تکمیلی ۳۸۲۷۱۵۴۱ 164-166 he.sci.basu@gmail.com
گروه زیست شناسی کارشناس گروه 081-3881058 138
گروه ریاضی کارشناس گروه 081-3880987 145
گروه آمار کارشناس گروه 081-3880759 106
گروه فیزیک کارشناس گروه 081-3881470 135
گروه زمین شناسی کارشناس گروه 116