سازمان دانشکده

رحیم محمودوند 
معاونت پژوهشی
دانشیار
آمار
اتاق: -
پست الکترونیکی: r.mahmoudvand@basu.ac.ir

 


توضیحات:

-اجرای آئین نامه ها و مقررات پژوهشی مصوبات شورای پژوهشی و شورای انتشارات دانشگاه 
-نظارت بر اجرای برنامه های پژوهشی گروه ها و کوشش جهت رفع مشکلات آنها 
-تهیه و تنظیم سیاستهای پژوهشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده 
-نظارت بر کلیه فعالیت های اساتید و دانشجویان دانشکده 
-ارزشیابی عملرکد پژوهشی سالیانه اعضای هیأت علمی دانشکده 
-ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران واحدهای تابعه حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستور العمل های پژوهشی 
-ترغیب و تشویق اساتید دانشکده جهت تألیف ، ترجمه و نگارش کتب و مقالات علمی و تخصصی جهت جذب بودجه تحقیقاتی مصوب 
-ایجاد هماهنگی و ارتباط با صناعی و خدمات ذیربط جهت جذب پروژه های تحقیقاتی آنها و فراهم نمودن مقدمات عقد قراردادهای تقیقاتی 
  و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه
- نظارت بر حسن اداره کتابخانه دانشکده و تلاش برای ارتقاء کمیت و کیفیت منابع علمی موجود
 - تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی و پشتیبانی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده
- بررسی مسائل دانشجوئی دانشجویان دانشکده و نظارت بر اجرای برنامه های دانشجوئی مطابق مقررات مربوط