اساتید دانشکده

اتابک روحی امینجان

اتابک روحی امینجان

اتابک روحی امینجان   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه ساختار و تنوع جانوری 2016551 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1400
بیوسیستماتیک جانوری 2016504 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
تکامل موجودات زنده 2016402 3 01 هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
تکامل موجودات زنده 2016402 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
ساختار و تنوع جانوری 2016550 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
نوروفیزیولوژی رفتار 2016509 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
آزمایشگاه مبانی جانورشناسی 2016397 1 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1399
بیوفیزیک 2016528 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
تشریح مقایسه ای مهره داران 2016511 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مبانی جانور شناسی 2016396 3 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
بیوسیستماتیک جانوری 2016504 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تکامل موجودات زنده 2016402 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مبانی جانور شناسی 2016396 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
نوروفیزیولوژی رفتار 2016509 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
آزمایشگاه مبانی جانورشناسی 2016397 1 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه مبانی جانورشناسی 2016397 1 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه مبانی جانورشناسی 2016397 1 07 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه مبانی جانورشناسی 2016397 1 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تشریح مقایسه ای مهره داران 2016511 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مبانی جانور شناسی 2016396 3 02 هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2