دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 21 - 40 از 1,788 نتیجه
از 90
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 کارشناسی زیست شناسی 02 سیامک یاری هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص
آشنایی با آمار رسمی 2019166 2 کارشناسی آمار 01 رحیم محمودوند هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/22 (14:00 - 16:00)
اصول تفسیر لاگ 2015396 2 کارشناسی ارشد زمین شناسی 01 حسن محسنی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30)
اکوفیزیولوژی گیاهی پیشرفته 2016328 2 کارشناسی ارشد زیست شناسی 01 حیدرعلی مالمیر هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (10:00 - 12:00)
الکترودینامیک پیشرفته 1 2018291 3 کارشناسی ارشد فیزیک 01 عبدالحسین خدام محمدی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/19 (08:30 - 10:30)
الکترودینامیک پیشرفته2 2018333 3 دکتری فیزیک 01 بابک ژاله هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/23 (08:30 - 10:30)
الکترومغناطیس 2 2018116 3 کارشناسی فیزیک 01 نوراله نظری پویا هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/30 (10:30 - 12:30)
الگوریتم و محاسبه 2014395 4 کارشناسی ارشد ریاضی 01 رضا قاسمی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
آمار ریاضی 1 2019138 3 کارشناسی آمار 01 اصغر سیف هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1400/10/29 (10:00 - 12:00)
آمار ریاضی 2 2019139 3 کارشناسی آمار 01 مجید صادقی فر هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/29 (10:00 - 12:00)
آمار زیستی 2016405 2 کارشناسی زیست شناسی 01 فریبا محسن زاده هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00)
آمار مقدماتی 2015001 2 کارشناسی زمین شناسی 01 ابراهیم امینی سرشت هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (10:00 - 12:00)
آمار و احتمال مقدماتی 2019129 3 کارشناسی آمار 01 ابراهیم امینی سرشت هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1400/10/18 (08:00 - 10:00)
آنالیز حقیقی 1 2014466 3 کارشناسی ارشد 01 اسمعیل فیضی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00)
آنالیز حقیقی 2014430 3 کارشناسی ارشد ریاضی 01 اسمعیل فیضی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00)
آنالیز ریاضی 2 2014346 4 کارشناسی ریاضی 01 محمداسماعیل سامعی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/27 (08:30 - 10:30)
آنالیز عددی 2014359 4 کارشناسی ریاضی 01 مهدی میرزاپور هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
آنالیز عددی پیشرفته 2014228 4 کارشناسی ارشد ریاضی 01 پوریا عصاری هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00)
آندوکرینولوژی پیشرفته 2016508 2 کارشناسی ارشد زیست شناسی 01 ناصر میرازی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
انکلاوها(میانبار سنگهای آذرین) 2015547 2 دکتری زمین شناسی 01 اشرف ترکیان هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30)
نمایش 21 - 40 از 1,788 نتیجه
از 90