سمینارها و پایان نامه ها

1400/03/31 ساعت 10 الی 12

به صورت آنلاین - زیست شناسی بهاره خوش فطرت

1400/03/23 ساعت 10 الی 12

به صورت آنلاین - زیست شناسی مهشاد حیدری

1400/03/22 ساعت 10 الی 12

به صورت آنلاین - زیست شناسی احمد رستمخانی

1400/03/18 ساعت 15 الی 16

به صورت آنلاین - زیست شناسی محمد قربانی

1400/03/18 ساعت 14 الی 15

به صورت آنلاین - زیست شناسی سارا قربانی

1400/03/18

به صورت آنلاین - زیست شناسی نسرین عبداله پور

1400/03/18 ساعت 10 الی 11

به صورت آنلاین - زیست شناسی حمید نظری

1400/03/18 ساعت 11 الی 11:30

به صورت آنلاین - زیست شناسی حسین نظری رباط

1400/03/18 ساعت 10:30 الی 11

به صورت آنلاین - زیست شناسی فاطمه نصرتی ضحاک

1400/03/18 ساعت 10 الی 11

به صورت آنلاین - زیست شناسی محمد مومنی آیین