دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 1,783 نتیجه
از 90
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ابررسانایی پیشرفته 2018378 3 کارشناسی ارشد فیزیک 01 مرتضی صالحی 1400/10/23 (08:30 - 10:30)
اپتیک 2018027 3 کارشناسی فیزیک 01 محمد امیری | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
اپتیک پیشرفته 1 2018296 3 کارشناسی ارشد فیزیک 01 محمد امیری | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30)
اپتیک پیشرفته1 2018334 3 دکتری فیزیک 01 داود رئوفی 1400/10/19 (10:30 - 12:30)
احتمال 1 2019136 4 کارشناسی آمار 01 ابراهیم امینی سرشت 1400/10/20 (10:30 - 12:30)
احتمال 1 2014343 4 کارشناسی ریاضی 01 ابراهیم امینی سرشت 1400/10/20 (10:30 - 12:30)
احتمال 2 2019137 4 کارشناسی آمار 01 مجید صادقی فر | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه بافت شناسی جانوری 2016536 1 کارشناسی زیست شناسی 01 سیامک یاری نامشخص
آزمایشگاه بافت شناسی جانوری 2016536 1 کارشناسی زیست شناسی 02 سیامک یاری نامشخص
آزمایشگاه خاکشناسی 2016426 1 کارشناسی زیست شناسی 01 حیدرعلی مالمیر نامشخص
آزمایشگاه خاکشناسی 2016426 1 کارشناسی زیست شناسی 02 حیدرعلی مالمیر نامشخص
آزمایشگاه ریاضی 2014355 2 کارشناسی ریاضی 01 محمداسماعیل سامعی 1400/10/29 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه ساختار و تنوع جانوری 2016551 1 کارشناسی زیست شناسی 01 اتابک روحی امینجان نامشخص
آزمایشگاه ساختار و تنوع جانوری 2016551 1 کارشناسی زیست شناسی 02 اتابک روحی امینجان نامشخص
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1 2016373 1 کارشناسی زیست شناسی 01 حیدرعلی مالمیر نامشخص
آزمایشگاه مبانی اکوفبزبولوژی گیاهی 2016430 1 کارشناسی زیست شناسی 03 حیدرعلی مالمیر نامشخص
آزمایشگاه مبانی اکوفبزبولوژی گیاهی 2016430 1 کارشناسی زیست شناسی 02 حیدرعلی مالمیر نامشخص
آزمایشگاه مبانی اکوفبزبولوژی گیاهی 2016430 1 کارشناسی زیست شناسی 01 حیدرعلی مالمیر نامشخص
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 کارشناسی زیست شناسی 04 سیامک یاری نامشخص
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 کارشناسی زیست شناسی 06 سیامک یاری نامشخص
نمایش 1 - 20 از 1,783 نتیجه
از 90