اعضای هیات علمی

نمایش 21 نتیجه
از 1
 
لیلی ایزدی کیان

لیلی ایزدی کیان

استادیار 
پست الکترونیکی: 
فرهاد آلیانی

فرهاد آلیانی

دانشیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
مهرداد براتی

مهرداد براتی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
اشرف ترکیان

اشرف ترکیان

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
change-logo

مجتبی حیدری

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
سیدجعفر حسینی دوست

سیدجعفر حسینی دوست

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
غلامرضا خانلری

غلامرضا خانلری

استاد (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
سعید خدابخش

سعید خدابخش

دانشیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
بهروز رفیعی

بهروز رفیعی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
سیدمسعود ساداتی

سیدمسعود ساداتی

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
علی اصغر سپاهی گرو

علی اصغر سپاهی گرو

استاد 
پست الکترونیکی: 
حسین شهبازی

حسین شهبازی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
امیرحسین صدر

امیرحسین صدر

استادیار 
پست الکترونیکی: 
ابراهیم طالع فاضل

ابراهیم طالع فاضل

استادیار 
پست الکترونیکی: 
یداله عظام پناه

یداله عظام پناه

استادیار 
پست الکترونیکی: 
رضا علی پور

رضا علی پور

استادیار 
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمدحسین قبادی

استاد 
پست الکترونیکی: 
حسن محسنی

حسن محسنی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
سیدداود محمدی کهنگی

سیدداود محمدی کهنگی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
محمد معانی جو

محمد معانی جو

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
عباس نمازی

عباس نمازی

مربی (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
نمایش 21 نتیجه
از 1