اساتید دانشکده

پوریا عصاری

پوریا عصاری

پوریا عصاری   (EN Page)

استادیار 
شماره تماس: 38236620
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
روش های بدون شبکه به منظور حل معادلات انتگرال ولترا‐فردهلم مختلط برگرفته شده از مدل سرایت بیماری های واگیردار کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/13
روش های تصویری گسسته بدون شبکه برای حل معادلات انتگرال و انتگرال‐دیفرانسیل ولترا کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/26
حل تقریبی معادلات انتگرال‐دیفرانسیل برگرفته شده از حرکت ذره ی باردار در میدان های مغناطیسی نوسانی کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/26
فاطمه اسدی مهرگان روش های موضعی بدون شبکه برای حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی و معادلات انتگرال کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
سعید پوراجاقی مطالعه معادله حالت انرژی تاریک در تقریب پده کارشناسی ارشد دانلود 1396/08/17
طاهره ترکمند معرفی فضاهای هیلبرت محلی برای توابع پایه ای شعاعی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
عاطفه رجبی روش پتروف-گلرکین موضعی بدون شبکه مستقیم برای حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/04
زهرا صفی کیکله حل عددی معادلات انتگرال و انتگرال-دیفرانسیل فردهلم با استفاده از روش کمترین مربعات متحرک کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/04
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های بدون شبکه 2014451 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
معادلات انتگرال معمولی و منفرد ریاضی کاربردی 2014271 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آنالیز عددی پیشرفته 2014228 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آنالیز عددی پیشرفته 2014424 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مباحث ویژه در آنالیز عددی/کاربردی/ 2014318 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
حل عددی معادلات انتگرال 2014427 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مبانی آنالیز عددی 2014352 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مبانی آنالیز عددی 2014095 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آنالیز عددی پیشرفته 2014228 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/18 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
آنالیز عددی پیشرفته 2014424 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/18 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
جبر خطی عددی 2014109 3 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مباحث ویژه در برنامه ریزی ریاضی/کاربردی/ 2014316 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/16 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 12 نتیجه
از 1