دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

دیرینه شناسی و زیست محیطی

نام درس دیرینه شناسی و زیست محیطی
کد درس 2015600
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز