دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1,061 - 1,080 از 1,311 نتیجه
از 66
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اکوفیزیولوژی گیاهی پیشرفته 2016328 2 کارشناسی ارشد زیست شناسی 01 حیدرعلی مالمیر هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/15 (14:00 - 16:00)
الکترودینامیک 1 2018126 4 کارشناسی ارشد فیزیک 01 نوراله نظری پویا هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/19 (08:00 - 10:00)
الکترودینامیک پیشرفته 1 2018291 3 کارشناسی ارشد فیزیک 02 عبدالحسین خدام محمدی هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/19 (08:00 - 10:00)
الکترودینامیک پیشرفته 1 2018291 3 کارشناسی ارشد فیزیک 01 نوراله نظری پویا هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/19 (08:00 - 10:00)
الکترودینامیک پیشرفته2 2018333 3 دکتری فیزیک 01 بابک ژاله هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00)
الکترومغناطیس1 2018023 4 کارشناسی فیزیک 01 نعیمه اولنج هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/17 (10:00 - 12:00)
الکترومغناطیس1 2018115 3 کارشناسی فیزیک 01 نعیمه اولنج هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/17 (10:00 - 12:00)
الگوریتم و محاسبه 2014395 4 کارشناسی ارشد ریاضی 01 رضا قاسمی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/16 (10:00 - 12:00)
آلودگی منابع آب 2015521 2 کارشناسی ارشد زمین شناسی 01 فریبا محسن زاده هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/16 (10:00 - 12:00)
آمار ریاضی آزمون فرض 2019084 3 کارشناسی آمار 01 رحیم محمودوند هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00)
آمار ریاضی برآوردیابی 2019083 3 کارشناسی آمار 01 اصغر سیف هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1397/10/22 (14:00 - 16:00)
آمار زیستی 2016405 2 کارشناسی زیست شناسی 01 فریبا محسن زاده هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/15 (14:00 - 16:00)
آنالیزحقیقی 1 2014180 4 کارشناسی ارشد ریاضی 01 محمد موسایی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/16 (14:00 - 16:00)
آنالیزحقیقی 1 2014180 4 کارشناسی ارشد ریاضی 02 محمداسماعیل سامعی هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1397/10/16 (14:00 - 16:00)
آنالیز ریاضی 1 2014345 4 کارشناسی ریاضی 01 حجت اله سامع هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00)
آنالیز ریاضی 2014177 3 کارشناسی ریاضی 01 محمداسماعیل سامعی هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (17:00 - 18:00) 1397/10/15 (08:00 - 10:00)
آنالیز عددی 2014359 4 کارشناسی ریاضی 01 حمید اسمعیلی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/17 (10:00 - 12:00)
آنالیز عددی پیشرفته 2014424 3 کارشناسی ارشد ریاضی 01 پوریا عصاری هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/18 (08:00 - 10:00)
آنالیز عددی پیشرفته 2014228 4 کارشناسی ارشد ریاضی 01 پوریا عصاری هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/18 (08:00 - 10:00)
آنالیز هامونیک مجرد1/آنالیز/ 2014306 4 دکتری ریاضی 01 حجت اله سامع هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:00)
نمایش 1,061 - 1,080 از 1,311 نتیجه
از 66