دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 21 - 40 از 1,311 نتیجه
از 66
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
الکترومغناطیس1 2018115 3 کارشناسی فیزیک 01 محمد ملک جانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1399/11/02 (10:30 - 12:30)
الکترومغناطیس 2 2018116 3 کارشناسی فیزیک 01 بابک ژاله هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00)
آلودگی منابع آب 2015521 2 کارشناسی ارشد زمین شناسی 01 فریبا محسن زاده هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/20 (08:00 - 10:00)
آمار ریاضی 1 2019138 3 کارشناسی آمار 01 اصغر سیف هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00)
آمار ریاضی 2 2019139 3 کارشناسی آمار 01 مجید صادقی فر هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00)
آمار ریاضی آزمون فرض 2019084 3 کارشناسی آمار 01 مجید صادقی فر هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00)
آمار ریاضی برآوردیابی 2019083 3 کارشناسی آمار 01 اصغر سیف هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00)
آمار زیستی 2016405 2 کارشناسی زیست شناسی 01 فریبا محسن زاده هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00)
آمار زیستی 2016405 2 کارشناسی زیست شناسی 02 فریبا محسن زاده هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00)
آمار مقدماتی 2015001 2 کارشناسی زمین شناسی 01 ابراهیم امینی سرشت هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (10:00 - 12:00)
آمار و احتمال مقدماتی 2019129 3 کارشناسی آمار 01 ابراهیم امینی سرشت هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1399/10/23 (08:30 - 10:30)
آنالیزحقیقی 1 2014180 4 کارشناسی ارشد ریاضی 01 اسمعیل فیضی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00)
آنالیز حقیقی 2014430 3 کارشناسی ارشد ریاضی 01 اسمعیل فیضی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00)
آنالیز ریاضی 1 2014345 4 کارشناسی ریاضی 01 محمد موسایی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30)
آنالیز ریاضی 2 2014346 4 کارشناسی ریاضی 01 محمداسماعیل سامعی هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1399/10/27 (08:00 - 10:00)
آنالیز ریاضی 2014177 3 کارشناسی ریاضی 01 محمداسماعیل سامعی هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1399/10/27 (08:00 - 10:00)
آنالیز عددی 2014359 4 کارشناسی ریاضی 01 مهدی میرزاپور هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00)
آنالیز عددی 2014167 3 کارشناسی ریاضی 01 مهدی میرزاپور هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00)
آنالیز عددی پیشرفته 2014424 3 کارشناسی ارشد ریاضی 01 پوریا عصاری هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00)
آنالیز عددی پیشرفته 2014228 4 کارشناسی ارشد ریاضی 01 پوریا عصاری هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00)
نمایش 21 - 40 از 1,311 نتیجه
از 66