اساتید دانشکده

رضا علی پور

رضا علی پور

رضا علی پور   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی هندسه ساختاری تاقدیس امیران در زیرپهنه لرستان، باختر ایران کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/28
خاستگاه تکتونیکی، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی رسوبات قرمز نئوژن منطقه اشتهارد- کرج، استان البرز دکتری دانلود 1398/11/30
تحلیل ساختاری پهنه گسلی جوان اصلی زاگرس در جنوب سروآباد (مریوان)، باختر ایران کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
بررسی عوامل کنترلکننده ساختاری تاقدیس نفت، باختر ایران کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/27
آنالیز ساختاری معدن سنگ آهن اختاچی با استفاده از روش مغناطیس سنجی، باختر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
پریسا امینی تحلیل ساختاری گسل مروارید در پهنه گسلی جوان اصلی زاگرس (غرب ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/19
سیده بصیره حسینی تحلیل ساختاری و ریخت زمین ساخت گسل حسن آباد، شمال آبگرم (استان قزوین) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/10
جواد حقیقت نسب بررسی زمین شناسی و تحلیل ساختاری منطقه نهاوند(جنوب غرب همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
نسیم رحمانیان کوشککی تحلیل ساختاری تاقدیس های سرگلان ودره بانه خاوری (جنوب باختری لرستان) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/09
زهرا رسولی عنبر بررسی شواهد تکتونیک فعال در پهنه گسلی قمشلو، شاخه شمالی گسل کوشک – نصرت، جنوب آبگرم(استان قزوین) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/16
یزدان شهریاری تحسینیان تحلیل ساختاری پهنه گسلی جوان اصلی زاگرس، جنوب نهاوند (باختر ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1397/08/07
سمیرا شه مرادی تحلیل ساختاری تاقدیس سرکان (جنوب باختری لرستان) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
مهدی فرهانی مقدم بررسی کنترل کننده های ساختاری در کانسار طلای زرشوران، تکاب، شمال باختر ایران کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/08
مهدی فرهانی مقدم بررسی کنترل کننده های ساختاری در کانسار طلای زرشوران، تکاب، شمال باختر ایران کارشناسی دانلود 1397/11/08
سحر قمریان تحلیل مورفوتکتونیک و نئوتکتونیک منطقه آوج – آبگرم (جنوب غرب قزوین) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
مریم محمودی تحلیل هندسی و نوزمین ساخت پهنه گسلی خلخاب ، شمال باختر نوبران کارشناسی ارشد دانلود 1397/12/12
الهام معصومی فر ارزیابی اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت های نوین معدنکاری در روستاهای یارعزیز و زرشوران، شمال تکاب کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
حسین نظری دبیر تحلیل مورفوتکتونیک کوه های گرین، جنوب نهاوند (باختر ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زمین شناسی ساختاری کاربردی(نظری) 2015493 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
سامانه اطلاعات جغرافیایی(عملی) 2015187 1 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1399
سامانه اطلاعات جغرافیایی (نظری) 2015186 1 01 هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
سنجش از دور 2015211 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
کاربرد دور سنجی و سامانه اطلاعات جغرافیایی در زمین شناسی (نظری) 2015491 1 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
زمین ساخت جهانی 2015388 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
سنجش از دور زیست محیطی 2015528 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
فتوژئولوژی(عملی) 2015201 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فتوژئولوژی(عملی) 2015201 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فتوژئولوژی(عملی) 2015201 1 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کاربرد زمین فیزیک در زمین ساخت 2015402 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
زمین شناسی ساختاری کاربردی(عملی) 2015494 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/09 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
زمین شناسی ساختاری کاربردی(نظری) 2015493 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
سامانه اطلاعات جغرافیایی(عملی) 2015187 1 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/11 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
سامانه اطلاعات جغرافیایی(عملی) 2015187 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/11 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
سامانه اطلاعات جغرافیایی(عملی) 2015187 1 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/11 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
سامانه اطلاعات جغرافیایی (نظری) 2015186 1 01 هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سنجش از دور 2015211 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
کاربرد دور سنجی و سامانه اطلاعات جغرافیایی در زمین شناسی (عملی) 2015492 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کاربرد دور سنجی و سامانه اطلاعات جغرافیایی در زمین شناسی (نظری) 2015491 1 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2