اساتید دانشکده

مهدی قیاسوند

مهدی قیاسوند

مهدی قیاسوند   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بازی های مسیریابی اتمی روی حداکثر تراکم کارشناسی ارشد 1398/08/01
حل پذیری 3s/nt شبکه-مجموع-تجزیه ناحیه ای و روش کد غیر متمرکز ضعیف کارشناسی ارشد 1397/06/18
کد گذاری شبکه برای دو-تک پخشی با درجه (2و1) کارشناسی ارشد 1397/06/18
تقریب زدن تراکم + تاخیر در شبکه ها از طریق بازی های کیفیت مسیریابی کارشناسی ارشد 1398/08/01
کدهای خطی تعمیرپذیر محلی کارشناسی ارشد 1398/06/27
کدهای اصلاح پذیر محلی متوالی کارشناسی ارشد 1397/04/17
کدهای تعمیر پذیر محلی کارشناسی ارشد 1398/06/27
انتقال مجموع منابع روی یک شبکه کارشناسی ارشد 1396/06/29
یافتن یال های جایگزین برای درخت پوشا با چندین منبع کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/09
یافتن یک مسیر ضد-ریسک بین گره در گراف های بدون جهت کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/09
جایگزین کردن یال جدید به درخت کوتاه ترین مسیر در صورت مسدود شدن یک یال درختی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/08
مساله مینیمم-ماکسیمم سریع ترین مسیر کارشناسی ارشد 1394/06/22
بهینه سازی خطی آنلاین در شبکه های ارتباطی دکتری 1396/10/13
کدهای احیای مشترک کارشناسی ارشد 1396/06/29
پیچیدگی کدگذاری شبکه با دو دوره چندپخشی مقدار-واحد کارشناسی ارشد 1396/06/29
سمیرا بیگدلو جریان های ماکزیمم در زمان O(mn) کارشناسی ارشد 1394/06/21
مریم جهانی الگوریتم هایی برای مساله سریع ترین مسیر و مساله سریع ترین مسیر قابل اطمینان کارشناسی ارشد 1394/06/21
احسان رضایی مساله جریان ماکسیمم چند مسیری اصلاح شده کارشناسی ارشد 1394/03/30
مجتبی سلیمان زاده الگوریتم هایی برای ساختار های خاصی از مساله جریان با مینیمم هزینه و کاربردها کارشناسی ارشد 1394/04/30
محمد شاولی الگوریتم سریع برای مساله های جریان با هزینه محدبروی دورها و درخت ها کارشناسی ارشد 1394/04/31
آناهیتا کاظمی رمزنگاری شبکه برای سیستم های مخزن توزیع شده کارشناسی ارشد 1395/10/25
ایمان کشتکارقطب ابادی مکان یابی با معیارهای متفاوت در شبکه دکتری 1395/09/29
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مباحثی در ریاضیات و کاربردها 2014382 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مباحثی در ریاضیات و کاربردها 2014143 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
کدگذاری شبکه 2014411 3 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نظریه اطلاع و کاربرد 2014396 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کدگذاری شبکه 2014411 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مباحثی پیشرفته در بهینه سازی/کاربردی/ 2014313 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نظریه کدها و رمزها 2014420 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
بهینه سازی خطی 1 2014353 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/15 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نظریه اطلاع و کاربرد 2014396 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نظریه کدگذاری 2014178 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 10 نتیجه
از 1