اساتید دانشکده

محمداسماعیل سامعی

محمداسماعیل سامعی

محمداسماعیل سامعی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه ریاضی 2014355 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
آنالیز ریاضی 2 2014346 4 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1399/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
آنالیز ریاضی 2014177 3 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1399/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
ریاضی عمومی 1 2016317 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
ریاضی عمومی 1 2016317 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
آنالیزحقیقی 2 2014184 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مبانی سیستمهای دینامیکی 2014114 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مبانی سیستم های دینامیکی 2014360 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه ریاضی 2014355 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آنالیزحقیقی 2 2014184 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
جبر خطی پیشرفته 2014365 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آنالیز ریاضی 1 2019135 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ریاضی تکمیلی 1 2016516 1 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
ریاضی تکمیلی 2 2016517 1 01 هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مبانی آنالیز ریاضی 2019120 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آنالیزحقیقی 1 2014180 4 02 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1397/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آنالیز ریاضی 2014177 3 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (17:00 - 18:00) 1397/10/15 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مبانی ریاضیات 2014341 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نظریه اندازه و کاربردها 2014142 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:00) 1397/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 19 نتیجه
از 1