اساتید دانشکده

فریبا محسن زاده

فریبا محسن زاده

فریبا محسن زاده   (EN Page)

دانشیار 
شماره تماس: 38229017
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مرضیه اسد بررسی اثر نانولوله های کربنی بر تکوین و رویان زایی بدنی در گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/17
لیلا آهنگران زیست پالایی خاکهای آلوده به ترکیبات نفتی با استفاده از گیاه فلفل و کنسرسیوم قارچی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/17
فایزه چراغی مطالعه تکوین اندام های تولید مثلی در اسپرس (Onobrychis cornuta) و گون (Astragalus stevenianus) کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/01
حسن رمضانی همسانه سازی، انتقال و بیان ژن زیر واحد B اوره آز هلیکوباکتر پیلوری در گیاه فلفل دلمه دکتری دانلود 1397/11/25
سمیه زندیه امامزاده عباسی تکوین گامتوفیت نرو ماده در برخی گونههای Onosma کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/19
زهره شیرخانی ارزیابی پاسخ های سلولی تکوینی القا شده توسط کلرید کادمیوم در گیاه تاتوره (.Datura stramonium L) و درمنه خزری (Artemisia annua L.) و مطالعه تاثیر نانوذرات کیتوسان در پتانسیل گیاه پالایی دکتری دانلود 1397/07/07
مریم علیخانی فرد ارزیابی توان زیست پالایی خاکهای آلوده به نفت توسط گوجه فرنگی و قارچهای همزیست ریشه آن کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
سمانه فرزان بررسی اثر تیمار سرب بر مراحل تکوین دانه گرده و تخمک در گیاه اطلسی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
الهام قاسمی نور بررسی مراحل تکوین، میکروسپورزایی و دانه گرده گیاه درمنه Artemisia aucheri و خواص آلرژی زایی گرده آن کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/22
سمانه معتبرنیا بررسی اثر تیمار نانو ذرات اکسید آلومینیوم بر مراحل تکوین دانه گرده و تخمک در گیاه لوبیا کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی 2016401 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی 2016401 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی 2016401 1 04 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آمار زیستی 2016405 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
زیست شناسی میکروبی 2016400 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
زیست شناسی میکروبی 2016400 3 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
کارگاه آمار زیستی 2016406 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کارگاه آمار زیستی 2016406 1 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کارگاه آمار زیستی 2016406 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آلودگی منابع آب 2015521 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
آمار زیستی 2016405 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آمار زیستی 2016405 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارگاه آمار زیستی 2016406 1 06 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارگاه آمار زیستی 2016406 1 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارگاه آمار زیستی 2016406 1 05 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارگاه آمار زیستی 2016406 1 07 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارگاه آمار زیستی 2016406 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی 2016401 1 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی 2016401 1 04 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آمار زیستی 2016012 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2