دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 1,560 نتیجه
از 78
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اصول اکتشافات زمین فیزیکی (عملی) 2015511 1 کارشناسی ارشد زمین شناسی 01 مهرداد براتی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
اصول و روشهای رده بندی گیاهان 2016363 2 کارشناسی زیست شناسی 01 مسعود رنجبرمبارکه هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/10 (10:00 - 12:00)
الکترودینامیک پیشرفته2 2018333 3 دکتری فیزیک 01 بابک ژاله هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/10 (14:00 - 16:00)
الکترومغناطیس1 2018115 3 کارشناسی فیزیک 01 محمد ملک جانی هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00)
الکترومغناطیس 2 2018116 3 کارشناسی فیزیک 01 نوراله نظری پویا هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/03 (14:00 - 16:00)
آلودگی خاک 2015523 2 کارشناسی ارشد زمین شناسی 01 ابراهیم طالع فاضل هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00)
آمار ریاضی 1 2019138 3 کارشناسی آمار 01 اصغر سیف هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1400/04/09 (16:00 - 18:00)
آمار ریاضی 2 2019139 3 کارشناسی آمار 01 مجید صادقی فر هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00)
آمار زیستی 2016405 2 کارشناسی زیست شناسی 01 فریبا محسن زاده هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/13 (14:00 - 16:00)
امواج و ارتعاشات 2018090 3 کارشناسی فیزیک 01 محمد امیری هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/09 (14:00 - 16:00)
آنالیز تابعی1 2014468 3 کارشناسی ارشد 01 حجت اله سامع هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/13 (14:00 - 16:00)
آنالیز حقیقی 2 2014467 3 کارشناسی ارشد 01 محمداسماعیل سامعی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00)
آنالیز ریاضی 1 2019135 4 کارشناسی آمار 01 محمداسماعیل سامعی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/05 (08:00 - 10:00)
آنالیز ریاضی 1 2014345 4 کارشناسی ریاضی 01 محمداسماعیل سامعی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/07 (10:00 - 12:00)
آنالیز ریاضی 2 2014346 4 کارشناسی ریاضی 01 اسمعیل فیضی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00)
آنالیز ریاضی 2014177 3 کارشناسی ریاضی 01 اسمعیل فیضی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00)
آنالیز محدب 2014469 3 کارشناسی ارشد 01 محمد موسایی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/07 (14:00 - 16:00)
اندام زایی در مهره داران 2016512 2 کارشناسی ارشد زیست شناسی 01 سیامک یاری هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00)
انرژی و ماده تاریک 2018317 3 دکتری فیزیک 01 احمد مهرابی هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/02 (08:00 - 10:00)
برنامه سازی پیشرفته 2014141 3 کارشناسی ریاضی 01 مجید یوسفی خوشبخت هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/05 (08:00 - 10:00)
نمایش 21 - 40 از 1,560 نتیجه
از 78