شماره تلفن های دانشکده

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
دانشکده /حوزه سمت شماره تلفن/داخلی فاکس پست الکترونیکی
تلفن های گویای علوم پایه 38381601-9 38381172
حوزه ریاست ریاست دانشکده 38271541 mohseni@basu.ac.ir
آموزش مسئول آموزش 38381276
دفتر امور عمومی 38381170
دفتر تحصیلات تکمیلی 38380612
حوزه ریاست معاونت آموزشی 38380796 science.basu@gmail.com
حوزه ریاست معاونت پژوهشی 38271541
حوزه ریاست معاونت تحصیلات تکمیلی ۳۸۲۷۱۵۴۱ he.sci.basu@gmail.com