اساتید دانشکده

صفدر حبیبی

صفدر حبیبی

صفدر حبیبی   (EN Page)

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تاثیر فرکانس میدان مغناطیسی روی گرمادرمانی نانوذرات مغناطیسی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/20
سیده زهرا معروفی تاثیر فرکانس میدان مغناطیسی روی گرمادرمانی نانوذرات مغناطیسی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/20
نرگس امینی اثر تغییر پارامترهای روش ذوب چرخشی بر روی خواص فیزیکی الیاژهای امورف پایه اهن دکتری دانلود 1396/04/17
حسین جعفری مطالعه ی تاثیر ضخامت نمونه بر جذب رزونانس هسته ای کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
علیرضا حاجتی کامران کاهش اتلاف در آلیاژهای فلزی آمورف پایه آهن با ایجاد نانوبلور کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/05
سپیده حاجی عزیزی محاسبه ماتریس مقاومت و اندوکتانس مولد فشرده سازی شار مارپیچی غیرانفجاری با گلوله مخروطی کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/18
مجتبی روستایی مشخصه یابی لاﻳه های نانومتری اﻛﺴﻴد اﻳﻨدﻳوم قلع به روش بازتاب سنجی اشعه-ایکس (XRR) کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/17
سعیده سوری پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1397/02/31 9:20:32 ق.ظ تاثیر عملیات حرارتی برخواص مغناطیسی آلیاژ آمورف ّFe-Co کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/11
مجتبی شاملوعلی ابادی مطالعه تاثیر گرما دادن بر روی ساختار آلیاژهای فلزی آمورف با روش اسپکتروسکوپی موسباور کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/08
مجتبی شاملوعلی ابادی مطالعه ی تاثیر گرما دادن بر روی ساختار آلیاژهای فلزی آمورف با روش اسپکتروسکوپی موسباور کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/08
نیما شهبازی ساخت و مشخصه یابی نانو کامپوزیت پلی کربنات TiO2 کارشناسی ارشد 1392/11/13
مهناز عزیزی مطالعه پایداری دو طرف نوارهای فلزی امورف به وسیله XRD وSEM کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
محمدرضا کرمی طراحی شبیه سازی وبهینه سازی جاذب الکترومغناطیسی چندلایه کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
عاطفه نصری ساخت نانو سیم های بس لایه ای بیسموت-تالیم با استفاده از روش رسوب گذاری الکتروشیمیایی در غشاء پلی کربنات کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/01
مجتبی نوروزی مطالعه و بررسی خواص الکترونی نانو ریبون نیترید آلومینیوم در حضور نقص با استفاده از نظریه تابعی چگالی کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/06
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بلورشناسی 2018056 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
ترمودینامیک و مکانیک آماری 1 2018273 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
زبان تخصصی 2018381 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
فیزیک حالت جامد1 2018031 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
بلورشناسی 2018056 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
ترمودینامیک و مکانیک آماری 1 2018273 3 02 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
ترمودینامیک و مکانیک آماری 1 2018273 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ترمودینامیک ومکانیک آماری 2018020 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
فیزیک حالت جامد2 2018050 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
فیزیک عمومی 3 2018008 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
بلورشناسی 2018056 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
فیزیک عمومی 3 2018008 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 12 نتیجه
از 1