اساتید دانشکده

سعید سهیلی

سعید سهیلی

سعید سهیلی   (EN Page)

استاد (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

همایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نوشین بختیاری پیش بینی نظری رابطه احتمال وقوع رویدادهای شکافت هسته غیر مرکب در واکنش های شکافت القایی یون سنگین کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/09
عباس جمشیدی بررسی اثرات ماهیت هسته مرکب در کثرت نوترون های پیش نقطه انقطاع برای برخی واکنش های شکافت القایی با یون سنگین کارشناسی ارشد 1393/07/07
اکرم جوادنیا تاثیر پارامتر چگالی تراز روی پیش بینی ناهمسانگردی زاویه ای پاره های شکافت در برخی از واکنش های شکافت القایی با یون سنگین کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
محمد خوش لسان بررسی رویدادهای شکافت غیر هسته مرکب با استفاده از توزیع جرم-زاویه پاره های شکافت کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/03
فروغ دشتی پیش بینی توزیع زاویه ای پاره ای شکافت با رفتار غیرعادی در برخی از واکنش های القایی یون سنگین با استفاده از مدل آماری نقطه انقطاع کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/09
فروغ دشتی پیش بینی توزیع زاویه ای پاره های شکافت با رفتار غیرعادی در برخی از واکنش های القایی یون سنگین با استفاده از مدل آماری نقطه انقطاع کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/09
مریم رحمتی اثر ساختار پاره های شکافت روی پیش بینی ناهمسانگردی زاویه ای بر اساس مدل آماری نقطه ی انقطاع کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
محدثه رنجبران اثرات ساختار هسته ای بر فرایند شبه شکافت کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
مینا زارعی بررسی رفتارهای غیرعادی در توزیع زاویه ای پاره های شکافت برخی از واکنش های شکافت القایی با یون سنگین با استفاده از تغییرات پهنای توزیع جرم پاره های شکافت بر حسب دمای هسته کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/08
مینا زارعی بررسی رفتارهای غیرعادی در توزیع زاویه ای پاره های شکافت برخی از واکنشهای شکافت القایی با یون سنگین با استفاده از تغییرات پهنای توزیع جرم پاره های شکافت بر حسب دمای هسته کارشناسی ارشد 1392/10/08
فهیمه شاه محمدی نقش اعداد اتمی پرتابه و هسته هدف در پیش بینی فرایند شبه شکافت برای برخی واکنش های شکافت القایی با یون سنگین کارشناسی ارشد 1393/09/18
راضیه صادقی ارائه ی روشی برای تفکیک نوترونهای پیش از نقطه ی زین و اثر آن روی ناهمسانگردی زاویه ای پاره های شکافت در واکنش های القایی با یون سنگین کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/26
رویا علیمرادی بررسی اثر ساختار هسته هدف و پرتابه روی سهم رویدادهای شکافت غیر هسته مرکب کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
میترا قائمی مطالعه خواص فیزیکی MgD2، به روش تابع چگالی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
میترا قائمی مطالعه خواص فیزیکی MgD2، به روش تابعی چگالی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
مرضیه وارسته خانلری بررسی خواص شکافت القایی با پرتابه های سنگین توسط مدل های آماری دکتری 1396/04/12
مهدی وجدانی همت مطالعه برخی خواص فیزیکی CaAlSi مانند خواص ساختاری، الکترونی و ... به روش D.F.T کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/23
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ساختار هسته 2018310 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
فیزیک هسته ای 1 2018109 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
فیزیک هسته ای پیشرفته 2 2018151 3 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
فیزیک هسته ای پیشرفته 2018309 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/17 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
فیزیک هسته ای و ذرات بنیادی 2018280 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
موضوعات ویژه گرایش فیزیک هسته ای 2018157 3 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های فرد دو شنبه (18:00 - 20:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 6 نتیجه
از 1