اساتید دانشکده

مهدی فرشچی تبریزی

change-logo

مهدی فرشچی تبریزی   (EN Page)

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: