اساتید دانشکده

عباس شاهسواری

عباس شاهسواری

عباس شاهسواری   (EN Page)

دانشیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 

همایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
خاستگاه گیاهان خشکی زی 2016448 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 1 نتیجه