اساتید دانشکده

امیرقلی سلیمانی باوادی

امیرقلی سلیمانی باوادی

امیرقلی سلیمانی باوادی   (EN Page)

مربی (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
وب سایت: