اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع

نوع: Type: حضوری -

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد زیست شناسی

عنوان: Title: اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع

ارائه دهنده: Provider:

اساتید راهنما: Supervisors: آقای دکتر ناصر میرازی و آقای دکتر سید محمود حسینی ---- ناظر: آقای دکتر احمد مهرابی

اساتید مشاور: Advisory Professors: خانم دکتر فرزانه وفایی باقری

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: آقای دکتر اتابک روحی و آقای دکتر علی حیدریان پور

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: سه شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ساعت 10

مکان ارائه: Place of presentation: کلاس 17

چکیده: Abstract: