اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع

نوع: Type: حضوری -

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد زیست شناسی

عنوان: Title: اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع

ارائه دهنده: Provider: آقای داود حبیبی

اساتید راهنما: Supervisors: آقای دکتر حیدرعلی مالمیر و آقای دکتر مسعود رنجبر

اساتید مشاور: Advisory Professors: ناظر: خانم دکتر سعیده زریونی

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: خانم دکتر سنبل ناظری و آقای دکتر سیامک یاری

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: چهار شنبه ۱۴۰۲/۱۱/18 ساعت 10

مکان ارائه: Place of presentation: کلاس 2

چکیده: Abstract: