سازمان دانشکده

سید داوود محمدی کهنگی
معاون آموزشی

رشته تحصیلی: زمین شناسی
مرتبه علمی: دانشیار

رایانامه: d.mohammadi@basu.ac.ir

صفحه شخصی