تحصیلات تکمیلی

سمینارها و پایان نامه ها

1402/12/20 ساعت 11:30

حضوری - کارشناسی ارشد فیزیک خانم مریم فریادرس

چهار شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ساعت ۱۰

حضوری - دکتری علوم زمین آقای رحیم مرتضایی

چهار شنبه ۱۴۰۲/۱۱/18 ساعت 10

حضوری - کارشناسی ارشد زیست شناسی آقای داود حبیبی

سه شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ساعت 10

حضوری - کارشناسی ارشد زیست شناسی

سه شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ساعت 16

حضوری - کارشناسی ارشد زیست شناسی خانم فاطمه قرائی

سه شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ساعت ۱۴

حضوری - کارشناسی ارشد زیست شناسی خانم صهبا امیدی

سه شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ساعت 14

حضوری - کارشناسی ارشد علوم زمین خانم فاطمه گلمحمدی

سه شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ساعت 11

حضوری - کارشناسی ارشد ریاضی آقای احمد زاهدخادم

سه شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ساعت 10

حضوری - دکتری ریاضی خانم¬آناهیتا کاظمی

سه شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ساعت 10:30

حضوری - کارشناسی ارشد علوم زمین خانم مینا عبدی

سه شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ساعت 10

حضوری - کارشناسی ارشد علوم زمین آقای جمال دست یافته

سه شنبه ۱۴۰۲/۱۱/17 ساعت 8:30

حضوری - کارشناسی ارشد علوم زمین خانم صبا غلامی

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ساعت 14

حضوری - کارشناسی ارشد علوم زمین خانم یگانه ورمزیار

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ساعت ۱۰

حضوری - دکتری فیزیک آقای سهیل محمد طاهری

دوشنبه 1402/11/16 ساعت 10

حضوری - کارشناسی ارشد علوم زمین آقای سعید یاوری

دوشنبه 1402/10/04 ساعت 12

حضوری - کارشناسی ارشد رشته ریاضی خانم هانیه عظیمی جو

یک شنبه 1402/10/10 - ساعت 11:30

حضوری - کارشناسی ارشد رشته علوم زمین خانم مریم ملکی

دوشنبه 1402/10/06 ساعت 12

حضوری - کارشناسی ارشد رشته ریاضی خانم هانیه عظیمی جو

1402/07/26 چهار شنبه

حضوری - کارشناسی ارشد ریاضی خانم مارال سازگار (ساعت11:30)

1402/07/26 چهار شنبه

حضوری - کارشناسی ارشد زمین شناسی آقای کوروش فیاض نژاد (ساعت10)

— 20 آیتم به ازای صفحه
نمایش ۱ - ۲۰ از ۱۵۹ نتیجه