دوره کارشناسی

آیین نامه های آموزشی

فرم ها و آئین نامه ها

مجوز حضور دانشجو خارج از ساعت اداری

فرم تدارک جلسه دفاع

مشخصات کلی، برنامه آموزشی و دوره کارشناسی زیست شناسی

فرم خدمات VPN جهت دانشجویان

فرم 12 درخواست اخذ دوره تابستانی

فرم انتخاب استاد راهنما جهت رساله

فرم تدارکات جلسه دفاع سمینار

فرم تقاضای مجوز خودرو جهت بازدیدهای علمی

فرم تقاضای خودرو

فرم تمدید سنوات نیم سال پنجم

فرم تمدید سنوات نیم سال ششم

فرم داوری پایان نامه

فرم کنترل وضعیت

لیست دانشجویان گردش علمی

فرم بررسی درخواستهای آموزشی

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و منابع کتابخانه ای

فرم درخواست مجوز خودرو جهت بازدیدهای علمی دانشجویان

فرم درخواست حضور در آزمایشگاه، کارگاه، گلخانه،  مزرعه و اسکان در خوابگاه دانشگاه