سازمان دانشکده

رحیم محمودوند
معاون پژوهشی

رشته تحصیلی: آمار
مرتبه علمی: دانشیار

رایانامه: r.mahmoudvand@basu.ac.ir

صفحه شخصی