درباره دانشکده

سیدداود محمدی کهنگی
رئیس دانشکده علوم پایه

رشته تحصیلی: زمین شناسی
مرتبه علمی: دانشیار

رایانامه: d.mohammadi@basu.ac.ir

صفحه شخصی