درباره دانشکده

رؤسای پیشین دانشکده علوم پایه از سال 1358 تاکنون

            از روسای پیش از انقلاب دانشکده داده ­ای در دست نیست ، اما روسای پس از انقلاب این دانشکده به شرح جدول یک است. یادآوری می­ نماید که پایان دوره دوم مسئولیت آقای دکتر کی پور در اسناد اداره کارگزینی دانشگاه تاریخ  1367/05/15، اما آغاز مسئولیت آقای دکتر صابونچی 1369/10/08 درج شده است. (تصاویر ذیل)
​​​​​​​           بنابراین تاریخ های یاد شده پیوستگی ندارد. تلاش برای اصلاح این تاریخ­ ها در گفت­گو با اداره کارگزینی و رئیس­ های وقت دانشکده ره به جائی نبرد. برای اصلاح آن پیشنهاد می­ شود پرونده پرسنلی نامبردگان با دقّت بررسی گردد.
          پس از انقلاب دکتر ایرج مهدیانی، دکتر حسن کی­ پور(رشته شیمی)، مهندس عباس دانایی، دکتر حسن کی ­پور برای بار دوم، دکتر سید جواد سیدزاده صابونچی(رشته شیمی)، دکتر داود حبیبی (رشته شیمی)، دکتر حسین ایلوخانی(رشته شیمی)، دکتر عباس افخمی عقدا(رشته شیمی)، مسئولیت ریاست دانشکده را بر عهده  داشته­ اند.(تصاویر ذیل)
             در تاریخ 1384/04/17 تاسیس دانشکده شیمی به تصویب هیئت امنا دانشگاه رسید و گروه شیمی از دانشکده علوم­ پایه جدا شده و به سطح دانشکده ارتقا یافت، اما دکتر عباس افخمی­ عقدا (از دانشکده شیمی) همچنان تا سال 1387 مسئولیت ریاست این دانشکده را بر عهده داشت. دکتر علی اصغر سپاهی­ گرو نخستین رئیس دانشکده علوم­ پایه به شمار می رود که از سال 1361 به این سو غیر از رشته شیمی بوده­ اند و از تاریخ 1387/06/10 تا تاریخ 1388/05/05 عهده­ دار این سمت بوده­ اند. سپس دکتر محمدحسین توکلی(رشته فیزیک) مسئولیت دانشکده را بر عهده داشته و پس از ایشان دکتر ابراهیم نصیرالاسلامی(رشته آمار)، دکتر مجید صادقی فر(رشته آمار)، دکتر حسن محسنی(رشته زمین شناسی) به ترتیب رئیس ­های بعدی دانشکده بوده­ اند و هم اینک دکتر قاسم انصاری پور (رشته فیزیک) عهده دار این سمت است. (تصاویر ذیل)
دکتر ایرج مهدیانی
اولین رئیس دانشکده

​​​​​​​تحصیلات: رشته علوم اجتماعی

مدت خدمت:​​​​​​​1358-1361

صفحه شخصی
دکتر حسن کی پور
دومین رئیس دانشکده

تحصیلات: استاد رشته شیمی معدنی

مدت خدمت: ​​​​​​​1361-1363

صفحه شخصی
مهندس عباس دانایی
سومین رئیس دانشکده

تحصیلات: رشته شیمی

مدت خدمت:​​​​​​​1363-1364

صفحه شخصی
دکتر حسن کی پور
چهارمین رئیس دانشکده

​​​​​​​تحصیلات: استاد رشته شیمی معدنی

مدت خدمت:​​​​​1367/05/15--1364/11/15

صفحه شخصی
دکترسیدجوادسیدزاده صابونچی
پنجمین رئیس دانشکده

تحصیلات: استاد رشته شیمی معدنی

مدت خدمت:​​​​​​​1378/11/24--1369/10/08

صفحه شخصی
دکتر داود حبیبی
ششمین رئیس دانشکده

​​​​​​​تحصیلات: استاد رشته شيمي گرايش شيمي آلي

مدت خدمت:​​​​​​​1379/12/08--1378/11/24

صفحه شخصی
دکتر حسین ایلوخانی
هفتمین رئیس دانشکده

تحصیلات: استاد رشته شیمی فیزیک

مدت خدمت:​​1382/05/22--1379/12/08      

صفحه شخصی
دکتر عباس افخمی عقدا
هشتمین رئیس دانشکده

تحصیلات: استاد رشته شیمی تجزیه

مدت خدمت: 1387/06/10--1382/05/22

صفحه شخصی
دکتر علی اصغر سپاهی گرو
نهمین رئیس دانشکده

تحصیلات: استاد رشته زمین شناسی

مدت خدمت:1388/05/05--1387/06/10

صفحه شخصی
دکترمحمدحسین توکلی
دهمین رئیس دانشکده

تحصیلات: دانشیار رشته فیزیک

مدت خدمت: ​​​​​​​1392/06/30--1388/05/05

صفحه شخصی
دکتر ابراهیم نصیرالاسلام
یازدهمین رئیس دانشکده

تحصیلات: استادیار رشته آمار

مدت خدمت:​​​​​​1393/04/09--1392/06/30

صفحه شخصی
دکتر مجید صادقی فر
دوازدهمین رئیس دانشکده

تحصیلات: استادیار رشته آمار

مدت خدمت:​​​​​​​1396/11/02--1393/04/09

صفحه شخصی
دکتر حسن محسنی
سیزدهمین رئیس دانشکده

تحصیلات: دانشیار رشته زمین شناسی

مدت خدمت: ​​​​​​​1400/11/04--1396/11/02

صفحه شخصی
دکتر قاسم انصاری پور
چهاردهمین رئیس دانشکده

تحصیلات: دانشیار رشته فیزیک

مدت خدمت: ​​​​​​​1402/12/02-- 1400/11/04

صفحه شخصی
دکتر سیدداود محمدی کهنگی
پانزدهمین رئیس دانشکده

تحصیلات:دانشیار رشته زمین شناسی

مدت خدمت:​​​​​​​1402/12/02-- ادامه دارد

صفحه شخصی
نمودار آماری