کارکنان

کارکنان دانشکده علوم پایه

دفترچه تلفن
مسعود بختیاری هفت لنگ
مدیر عمومی
تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:
31403005 
​​​​​​​داخلی: 3005
مهدی باقری
مسئول دفتر ریاست دانشکده علوم پایه
تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:
31403002 
​​​​​​​داخلی: 3002
سیده حلیمه هاشمی عزیزی
مسئول آزمایشگاه های زمین شناسی
تحصیلات:دکتری زمین شناسی(رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی)
رایانامه:s.hasshemiazizi@basu.ac.ir 
تلفن:
31403132  
​​​​​​​داخلی: 3132
سمیه کریم پور
کارشناس آزمایشگاه تکنیک خلا
تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:
31403185 
​​​​​​​داخلی: 3185
مرتضی قاسمی
مسئول سایت کامپیوتر
تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:
31403092 
​​​​​​​داخلی: 3092
حمید رضا مهدوی پور
مسئول آزمایشگاه های گروه زمین شناسی
تحصیلات:کارشناس تکنولوژی آموزشی
رایانامه:
تلفن:
31403112 
​​​​​​​داخلی: 3112
راضیه رحیمی
کارشناس آموزش
تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:
31403144 
​​​​​​​داخلی: 3144
رامتین پاکزاد
کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی
تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:
31403058 
​​​​​​​داخلی: 3058
رویا شهبازبیگی
کارشناس آموزش
تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:
31403146 
​​​​​​​داخلی: 3146
زهرا حصارخانی
کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی
تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:
31403052 
​​​​​​​داخلی: 3052
سکینه کاشفی راغب
کارشناس آموزش
تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:
31403145 
​​​​​​​داخلی: 3145
لیلا پهناور
کارشناس مسئول کتابداری
تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:
31401478 
​​​​​​​داخلی: 1478
فاطمه جوادی  شعار
کارشناس دفتر گروه آمار
تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:
31403082 
​​​​​​​داخلی: 3082
محمد رضا رسولی فرح
کارشناس کارگاه زمین شناسی

تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:
​​​​​​​داخلی:

محمد علی بخشی
مدیر آموزش
تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:
31403143 
​​​​​​​داخلی: 3143
مرتضی منصور
کارشناس گروه فیزیک
تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:
31403162 
​​​​​​​داخلی: 3162
مصطفی اکبری
تکنسین آزمایشگاه
تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:
31403124 
​​​​​​​داخلی: 3124
نفیسه السادات کمالی
کارشناس آزمایشگاه فیزیک
تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:
31403170 
​​​​​​​داخلی: 3170
مجیدصفاری
امور عمومی
تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:
31403004 
​​​​​​​داخلی: 3004
فاطمه معمری
کارشناس تحصیلات تکمیلی
تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:
31403043 
​​​​​​​داخلی: 3043
مریم شیری
کارشناس دفتر گروه ریاضی
تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:
31403072 
​​​​​​​داخلی: 3072
عبدالله فدائی
خدمات

تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:
​​​​​​​داخلی:

طاهره حسن طهرانی
کارشناس تحصیلات تکمیلی
تحصیلات:
رایانامه:
تلفن:31403044
داخلی:3044