سازمان دانشکده

رحیم محمودوند 
معاونت پژوهشی

رشته تحصیلی: آمار
مرتبه علمی: دانشیار

رایانامه: d.mohammadi@basu.ac.ir

صفحه شخصی