اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع

نوع: Type: حضوری -

مقطع: Segment: دکتری علوم زمین

عنوان: Title: اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع

ارائه دهنده: Provider: آقای رحیم مرتضایی

اساتید راهنما: Supervisors: آقای دکتر سید داود محمدی --- ناظر: آقای دکتر اسمعیل فیضی

اساتید مشاور: Advisory Professors: آقای دکتر وهاب سرفرازی

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: داورداخلی: آقای دکتر مجتبی حیدری داور خارجی: آقای دکتر نیما بابانوری و آقای دکتر علیرضا طالب بیدختی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: چهار شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ساعت ۱۰

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر

چکیده: Abstract: