اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع

نوع: Type: حضوری -

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد فیزیک

عنوان: Title: اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع

ارائه دهنده: Provider: خانم مریم فریادرس

اساتید راهنما: Supervisors: آقای دکتر مهدی حاج ولیئی

اساتید مشاور: Advisory Professors: ناظر: آقای دکتر مجید یوسفی خوشبخت

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: آقای دکتر داود رئوفی و آقای دکتر عبدالحسین خدام محمدی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 1402/12/20 ساعت 11:30

مکان ارائه: Place of presentation: کلاس 3

چکیده: Abstract: