دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

آزمایشگاه خاکشناسی

نام درس آزمایشگاه خاکشناسی
کد درس 2016426
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز