اساتید دانشکده

« بازگشت

روش های عددی و شبیه سازی

نام درس روش های عددی و شبیه سازی
کد درس 2019140
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز