اساتید دانشکده

« بازگشت

محاسبات آماری

نام درس محاسبات آماری
کد درس 2019096
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز