Professors of the Faculty

Asghar Seif

Asghar Seif

Asghar Seif   (FA Page)

Associate Professor 
Email: 

ArticlesConferences
FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
طراحی آماری اقتصادی نمودارهای کنترلی x و T2 تحت مدل شوک وایبول و با حضور علل اسنادپذیر چندگانه Ph.D Download 1399/11/27
طراحی اقتصادی و آماری اقتصادی نمودارهای کنترلی X و T2 تحت مدل شوک بر 12 و علل اسنادپذیر چندگانه مستقل Ph.D Download 1398/08/14
تاثیر کینزیوتیپ بر کنترل پاسچر، کینماتیک و حس عمقی مفصل زانو در زنان فعال دارای والگوس داینامیک زانو M.S Download 1399/07/01
پیش بینی شاخص خشکسالی هواشناسی کشاورزی SPEI با رگرسیون لوجستیک رتبه ای در اقلیم های متفاوت ایران M.S Download 1399/08/24
بررسی عوامل موثر بر هموارسازی سود سهام در بازار اوراق بهادار تهران M.S Download 1394/07/11
بررسی رابطه ی بین ویژگی های موسسه ی حسابرسی، شرکاء حسابرسی و کار حسابرسی با کیفیت حسابرسی M.S Download 1394/08/23
ارتباط بین متغیرهای نهادی و بخش غیر رسمی اقتصاد M.S Download 1396/11/30
بررسی رابطه فشار خون ، سن و مصرف مواد مخدر توسط مادران در میزان ابتلای زردی فیزیولوژیک نوزادان شهر همدان M.S Download 1397/07/03
بررسی تأثیرحاکمیت شرکتی برانحراف از سطح بهینه سرمایه گذاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران M.S Download 1395/06/25
Showing 9 results.
of 1