بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع 26 الی 29 تیر ماه

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع 26 الی 29 تیر ماه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

 خانم نفیسه علی نیا
دانشجوی مقطع: کارشناسی ارشد
رشته: فیزیک
گرایش: اپتیک و لیزر
استاد راهنما: آقای دکتر مهدی حاج ولیئی
در تاریخ: 26  تیرماه 1400
در ساعت: 10
  از پایان نامه ی خود دفاع خواهند نمود. علاقمندان می توانند با مراجعه به     
 لینک: 
در این مراسم شرکت نمایند.
خانم مهسا عبدالهی
دانشجوی مقطع: کارشناسی ارشد
رشته: فیزیک
گرایش: اپتیک و لیزر
استاد راهنما: آقای دکتر بابک ژاله
در تاریخ: 27  تیرماه 1400
در ساعت: 10
  از پایان نامه ی خود دفاع خواهند نمود. علاقمندان می توانند با مراجعه به     
 لینک: 
در این مراسم شرکت نمایند.
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع
خانم سحر محمدی شادمان
دانشجوی مقطع: کارشناسی ارشد
رشته: فیزیک
گرایش: اپتیک و لیزر
استاد راهنما: آقای دکتر مهدی حاج ولیئی
در تاریخ: 28  تیرماه 1400
در ساعت: 11
  از پایان نامه ی خود دفاع خواهند نمود. علاقمندان می توانند با مراجعه به     
 لینک: 
در این مراسم شرکت نمایند.
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع
خانم بهاره فیضی مهذب
دانشجوی مقطع: دکتری
رشته: فیزیک
گرایش: اتمی ملکولی
استاد راهنما: آقای دکتر بابک ژاله
در تاریخ: 29 تیرماه 1400
در ساعت: 16:30
  از پایان نامه ی خود دفاع خواهند نمود. علاقمندان می توانند با مراجعه به     
 لینک: 
در این مراسم شرکت نمایند.
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع
خانم مرجان برازنده نیک
دانشجوی مقطع: کارشناسی ارشد
رشته: فیزیک
گرایش: ماده چگال
استاد راهنما: آقای دکتر فرهاد جعفرپور همدانی
در تاریخ: 29  تیرماه 1400
در ساعت: 11
  از پایان نامه ی خود دفاع خواهند نمود. علاقمندان می توانند با مراجعه به     
 لینک: 
در این مراسم شرکت نمایند.
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع
آقای عبدالرضا نوریزدان
دانشجوی مقطع: دکتری
رشته: علوم زمین
گرایش: زمین شناسی مهندسی
استاد راهنما: آقای دکتر محمدحسین قبادی
در تاریخ: 29 تیرماه 1400
در ساعت: 10
  از پایان نامه ی خود دفاع خواهند نمود. علاقمندان می توانند با مراجعه به     
 لینک: 
در این مراسم شرکت نمایند.