دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

روش های ریاضی در بازسازی تصاویر

نام درس روش های ریاضی در بازسازی تصاویر
کد درس 2014458
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز