شنبه 20 آذر 1400 ساعت 8 صبح،تشکیل اولین جلسه ی حضوری دانشجویان مقطع دکتری دانشکده علوم پایه پس از دوسال قرنطینه ی کرونا

شنبه 20 آذر 1400 ساعت 8 صبح،تشکیل اولین جلسه ی حضوری دانشجویان مقطع دکتری دانشکده علوم پایه پس از دوسال قرنطینه ی کرونا


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

شنبه 20 آذر 1400 ساعت 8 صبح،تشکیل اولین جلسه ی حضوری دانشجویان مقطع دکتری دانشکده علوم پایه پس از دوسال قرنطینه ی کرونا