اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع 16 و 17 شهریور 1400

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع 16 و 17 شهریور 1400


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع
آقای سیدحبیب اله هاشمی
دانشجوی مقطع: کارشناسی ارشد
رشته: فیزیک
گرایش: اپتیک و لیزر
استاد راهنما: آقای دکتر بابک ژاله
در تاریخ: 16شهریور ماه 1400
در ساعت: 11
  از پایان نامه ی خود دفاع خواهند نمود. علاقمندان می توانند با مراجعه به     
 لینک: 
در این مراسم شرکت نمایند.
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع
آقای سیدمصدق انیس
دانشجوی مقطع: کارشناسی ارشد
رشته: فیزیک
گرایش: اپتیک و لیزر
استاد راهنما: آقای دکتر بابک ژاله
در تاریخ:17شهریور ماه 1400
در ساعت: 11
  از پایان نامه ی خود دفاع خواهند نمود. علاقمندان می توانند با مراجعه به     
 لینک: 
در این مراسم شرکت نمایند.
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع
آقای محمدطاهر امید
دانشجوی مقطع: کارشناسی ارشد
رشته: زیست شناسی
گرایش: فیزیولوژی
استاد راهنما: خانم دکتر رویا کرمیان
در تاریخ: 17شهریور ماه 1400
در ساعت: 10
  از پایان نامه ی خود دفاع خواهند نمود. علاقمندان می توانند با مراجعه به     
 لینک: 
در این مراسم شرکت نمایند.
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع
آقای سلطان محمد احمد
دانشجوی مقطع: کارشناسی ارشد
رشته: زیست شناسی
گرایش: فیزیولوژی
استاد راهنما: خانم دکتر رویا کرمیان
در تاریخ: 17شهریور ماه 1400
در ساعت: 12
  از پایان نامه ی خود دفاع خواهند نمود. علاقمندان می توانند با مراجعه به     
 لینک: 
در این مراسم شرکت نمایند.